ssic (singapore standard industrial classification) – bảng tiêu chuẩn

SSIC (Singapore Standard Industrial Classification) – Bảng tiêu chuẩn

Nghe đến tên SSIC (Singapore Standard Industrial Classification) mọi người có hiểu nó là gì? Nếu không nằm trong chuyên ngành chắc chắn nó sẽ là lạ? Vậy SSIC là gì? Có ý nghĩa như thế nào thì hãy cùng Vietcham tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Singapore Standard Industrial Classification là gì?

SSIC (Singapore Standard Industrial Classification) là mã phân loại ngành nghề tiêu chuẩn tại Singapore. Là hệ thống phân loại cho các ngành công nghiệp bởi một mã số có 4 chữ số.

singapore standard industrial classification

SSIC là yêu cầu bắt buộc khi đăng ký công ty tại đất nước này. Được sử dụng bởi các cơ quan Chính phủ để phân loại các lĩnh vực trong ngành công nghiệp.

Ý nghĩa và giải thích SSIC

Những mã phân loại công nghiệp tiêu chuẩn nhằm cải thiện giao tiếp trong Chính Phủ, giữa các ngành và giữa các quốc gia với nhau. Các mã SSIC được liệt kê hầu hết trong hồ sơ thu thập, phân tích và thu thập dữ liệu điện tử của công ty để chỉ ra được ngành công nghiệp của công ty.

ý nghĩa ssic

Ví dụ một số mẫu mã SSIC: 2732 in sách, 2741 xuất bản linh tinh, 2750 in thương mại, 2761 hình thức kinh doanh đa dạng, 2771 thiệp chúc mừng

mã ssic

Bảng mã SSIC chuẩn

bảng mã ssic

→ Cấu trúc phân loại mã singapore

SSIC 2020 SSIC 2020 Title
A AGRICULTURE AND FISHING
01 AGRICULTURE AND RELATED SERVICE ACTIVITIES
011 GROWING OF CROPS, MARKET GARDENING AND HORTICULTURE
0111 Growing of Food Crops (Non-Hydroponics)
01111 Growing of leafy and fruit vegetables
01112 Growing of mushrooms
01113 Growing of root crops
01119 Growing of food crops (non-hydroponics) n.e.c.
0112 Growing of Food Crops (Hydroponics)
01120 Growing of leafy and fruit vegetables (hydroponics)
0113 Growing of Fruits
01130 Growing of fruits
0114 Growing of Nursery Products
01141 Growing of orchids
01142 Growing of ornamental plants
01149 Growing of nursery products n.e.c.
0119 Growing of Other Crops
01190 Growing of other crops
014 ANIMAL PRODUCTION
0141 Livestock Production (except Poultry and Animal Specialties)
01411 Pig farms
01412 Cattle farms (including dairy cattle)
01413 Goat farms (including goat’s milk production)
0142 Poultry Farms and Hatcheries
01421 Poultry breeding/hatcheries
01422 Broiler farms (chickens reared for meat)
01423 Layer farms (chickens reared for eggs)
01424 Duck farms
0149 Other Animal Production
01491 Dog breeding
01492 Bird breeding
01493 Crocodile farms
01494 Frog farms
01499 Other animal production n.e.c.
015 GROWING OF CROPS COMBINED WITH ANIMAL PRODUCTION (MIXED FARMING)
0150 Growing of Crops Combined with Animal Production (Mixed Farming)
01500 Growing of crops combined with animal production (mixed farming)
016 AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY SERVICE ACTIVITIES EXCEPT VETERINARY ACTIVITIES
0160 Agricultural and Animal Husbandry Service Activities (except Veterinary Activities)
01600 Agricultural and animal husbandry service activities except veterinary activities
02 FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES
020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES
0200 Forestry, Logging and Related Service Activities
02000 Forestry, logging and related service activities
03 FISHING, OPERATION OF FISH HATCHERIES AND FISH FARMS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING
031 FISHING
0310 Fishing
03101 Fishing in kelongs
03102 Ocean fishing except fishing in kelongs
03103 Coastal fishing except fishing in kelongs
03109 Fishing n.e.c.
032 OPERATION OF FISH HATCHERIES AND FISH FARMS
0320 Fish Farming
03201 Food fish farms
03202 Ornamental fish farms
03209 Operation of fish hatcheries and fish farms n.e.c. (including turtle, prawn, crab, mussel farms)
B MINING AND QUARRYING
08 MINING AND QUARRYING
081 QUARRYING OF STONE, SAND AND CLAY
0810 Quarrying of Stone, Sand and Clay
08101 Stone quarrying
08102 Quarrying of sand and clay
089 OTHER MINING AND QUARRYING
0890 Other Mining and Quarrying
08900 Other mining and quarrying
09 SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION (EXCLUDING SURVEYING AND ENGINEERING DESIGN AND CONSULTANCY SERVICES SUPPORTING MINING, OIL AND GAS EXTRACTION AND OFFSHORE EXPLORATION ACTIVITIES)
090 SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION (EXCLUDING SURVEYING AND ENGINEERING DESIGN AND CONSULTANCY SERVICES SUPPORTING MINING, OIL AND GAS EXTRACTION AND OFFSHORE EXPLORATION ACTIVITIES)
0900 Service Activities Incidental to Oil and Gas Extraction (excluding Surveying and Engineering Design and Consultancy Services Supporting Mining, Oil and Gas Extraction and Offshore Exploration Activities)
09001 Crude petroleum and natural gas production
09002 Service activities incidental to oil and gas extraction (excluding surveying and engineering design and consultancy services supporting mining, oil and gas extraction and offshore exploration activities)
C MANUFACTURING
10 MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS
101 PROCESSING AND PRESERVING OF MEAT
1010 Processing and Preserving of Meat
10101 Slaughtering of livestock and poultry
10102 Manufacture of sausage
10103 Preparing, canning and preserving of livestock and livestock products (including lard and other edible animal fats)
10104 Preparing, canning and preserving of poultry and poultry products
10109 Processing and preserving of meat and meat products n.e.c.
102 PROCESSING AND PRESERVING OF SEAFOOD
1020 Processing and Preserving of Seafood
10200 Processing and preserving of seafood
103 PROCESSING AND PRESERVING OF FRUITS AND VEGETABLES
1030 Processing and Preserving of Fruits and Vegetables
10301 Manufacture of jams (including fruit jelly)
10302 Other canning and preserving of fruits and fruit juices
10303 Other canning and preserving of vegetables and vegetable juices (including pickles)
104 MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL OILS AND FATS
1040 Manufacture of Vegetable and Animal Oils and Fats
10401 Manufacture of edible vegetable and animal oils and fats
10402 Manufacture of inedible vegetable and animal oils and fats
10409 Manufacture of vegetable and animal oils and fats n.e.c.
105 MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
1050 Manufacture of Dairy Products
10501 Manufacture of condensed and evaporated milk (including pasteurising and bottling of fluid milk)
10502 Manufacture of milk powder
10503 Manufacture of ice-cream
10509 Manufacture of dairy products n.e.c. (e.g. butter, cheese, ice-cream mixes and powder, yoghurt)
106 MANUFACTURE OF GRAIN MILL PRODUCTS, STARCHES AND STARCH PRODUCTS
1061 Manufacture of Grain Mill Products
10611 Rice milling
10612 Wheat milling
10613 Provision of milling services
10619 Manufacture of grain mill products n.e.c.
1062 Manufacture of Starches and Starch Products
10620 Manufacture of starches and starch products
107 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS
1071 Manufacture of Bakery Products
10711 Manufacture of biscuits (including wafers and cones)
10712 Manufacture of bread, cakes and confectionery (excluding frozen bakery products)
10719 Manufacture of bakery products n.e.c.
1072 Manufacture of Sugar
10720 Manufacture of sugar and sugar products
1073 Manufacture of Cocoa, Chocolate and Non-chocolate Confectionery
10731 Manufacture of cocoa and chocolate powder from beans
10732 Manufacture of chocolate and chocolate products
10733 Manufacture of non-chocolate confectionery (e.g. sweets, toffees, crystallised fruits, chewing gums)
1074 Manufacture of Macaroni, Noodles, Vermicelli and Other Related Products
10740 Manufacture of macaroni, noodles, vermicelli and other related products
1075 Manufacture of Prepared Meals and Dishes
10750 Manufacture of cooked-food preparations (e.g. frozen dinners)
1076 Manufacture of Coffee, Tea and Related Products
10761 Manufacture of instant beverages
10762 Processing of coffee seeds
10763 Manufacture of coffee powder
10764 Manufacture of tea (including processing of tea leaves)
10765 Manufacture of non-dairy creamer
1079 Manufacture of Other Food Products n.e.c.
10791 Manufacture of sauces including soya bean sauce (e.g. tomato sauce, chilli sauce)
10792 Manufacture of soya bean products except soya bean sauce and soya bean milk
10793 Manufacture and processing of spices (including curry powder and spice extracts)
10794 Manufacture of chips, crackers and other titbits (excluding biscuits and confectionery)
10799 Manufacture of other food products n.e.c. (except food chemicals and additives)
108 MANUFACTURE OF PREPARED ANIMAL FEEDS
1080 Manufacture of Prepared Animal Feeds
10800 Manufacture of prepared animal feeds (including additives for animal feed)
11 MANUFACTURE OF BEVERAGES
110 MANUFACTURE OF BEVERAGES
1101 Distilling, Rectifying and Blending of Spirits
11010 Distilling, rectifying and blending of spirits; ethyl alcohol production from fermented materials (including samsu and Chinese liquors)
1102 Manufacture of Wines
11020 Manufacture of wines
1103 Manufacture of Malt Liquors and Malt
11030 Manufacture of malt liquors and malt (e.g. beer and stout)
1104 Manufacture of Soft Drinks, Production of Mineral Waters and Other Bottled Waters
11041 Manufacture of soft drinks, production of mineral waters (including carbonated waters, soya bean milk, barley water, chrysanthemum water)
11042 Manufacture of cordials, syrups and composite concentrates for beverages
11043 Manufacture of ice except dry ice
12 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
120 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
1200 Manufacture of Tobacco Products
12001 Manufacture of cigarettes
12009 Manufacture of tobacco products n.e.c. (e.g. cigars, loose tobacco)
13 MANUFACTURE OF TEXTILES
131 SPINNING, WEAVING AND FINISHING OF TEXTILES
1310 Spinning, Weaving and Finishing of Textiles
13100 Spinning, weaving and finishing of textiles
139 MANUFACTURE OF OTHER TEXTILES
1391 Manufacture of Knitted and Crocheted Fabrics
13910 Manufacture of knitted and crocheted fabrics and laces
1392 Manufacture of Made-Up Textile Articles except Apparel
13921 Manufacture of curtains, pillow cases, bed sheets and bed spreads
13922 Manufacture of other made-up house furnishings (e.g. napkins, table cloths)
13929 Manufacture of made-up textile articles except apparel n.e.c. (e.g. scrolls, flags and sails, banners, canvas products, cushions, pillows)
1393 Manufacture of Carpets and Rugs
13930 Manufacture of carpets and rugs
1394 Manufacture of Cordage, Rope, Twine and Netting
13940 Manufacture of cordage, rope, twine and netting
1399 Manufacture of Other Textiles n.e.c.
13990 Manufacture of other textiles n.e.c. (e.g. upholstery filling)
14 MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; MANUFACTURE OF ARTICLES OF FUR; MANUFACTURE OF KNITTED AND CROCHETED APPAREL
141 MANUFACTURE OF WEARING APPAREL
1410 Manufacture of Wearing Apparel except Fur Apparel
14101 Manufacture of outer garments
14102 Manufacture of brassieres and other undergarments
14103 Tailoring and dressmaking (to individual order)
14109 Manufacture of wearing apparel except fur apparel n.e.c. (e.g. songkoks, caps, gloves and mittens, garters, handkerchiefs, raincoats, shawls and hair nets)
142 MANUFACTURE OF ARTICLES OF FUR
1420 Manufacture of Articles of Fur
14200 Manufacture of fur apparel and articles of fur (e.g. fur rugs, mats and cushions)
143 MANUFACTURE OF KNITTED AND CROCHETED APPAREL
1430 Manufacture of Knitted and Crocheted Apparel
14301 Manufacture of socks, stockings and other hosiery
14302 Manufacture of briefs, singlets and other knitted or crocheted wear (e.g. pullovers, cardigans)
14309 Manufacture of knitted and crocheted apparel n.e.c.
15 TANNING AND DRESSING OF LEATHER; DRESSING AND DYEING OF FUR; MANUFACTURE OF FOOTWEAR
151 TANNING AND DRESSING OF LEATHER; DRESSING AND DYEING
1511 Tanning and Dressing of Leather; Dressing and Dyeing of Fur
15110 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
1512 Manufacture of Luggage, Handbags and the Like; Saddlery and Harness
15121 Manufacture of luggage, bags, brief cases and the like
15122 Manufacture of handbags
15129 Manufacture of saddlery, harness and articles of leather n.e.c. (e.g. coin purses, key cases)
152 MANUFACTURE OF FOOTWEAR
1520 Manufacture of Footwear
15200 Manufacture of footwear
16 MANUFACTURE OF WOOD AND OF PRODUCTS OF WOOD AND CORK, EXCEPT FURNITURE; MANUFACTURE OF ARTICLES OF STRAW AND PLAITING MATERIALS
161 SAWMILLING AND PLANING OF WOOD
1610 Sawmilling and Planing of Wood
16101 Sawmilling
16102 Preservation of wood
16109 Sawmilling and planing of wood n.e.c.
162 MANUFACTURE OF PRODUCTS OF WOOD, CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS
1621 Manufacture of Veneer, Plywood and Wood-Based Panels
16211 Manufacture of plywood and veneer
16219 Manufacture of laminboard, particle board and other panels and boards n.e.c.
1629 Manufacture of Other Products of Wood and Articles of Cork, Straw and Plaiting Materials
16291 Manufacture of wooden window, door and other millwork, except prefabricated wooden building structures
16292 Manufacture of household and kitchen wooden ware except wooden footwear
16293 Manufacture of wooden containers
16294 Manufacture of attap and attap products
16295 Rattan processing
16299 Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials n.e.c.
17 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS
170 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS
1701 Manufacture of Pulp, Paper and Paperboard
17010 Manufacture of pulp, paper and paperboard
1702 Manufacture of Corrugated Paper and Paperboard and of Containers of Paper and Paperboard
17021 Manufacture of corrugated paper and paperboard
17022 Manufacture of containers and boxes of paper and paperboard
1709 Manufacture of Other Articles of Paper and Paperboard
17091 Manufacture of joss paper and other related ceremonial paper products (including effigies and other funeral paper goods and Chinese lanterns)
17092 Manufacture of sanitary towels, toilet paper, paper towels, disposable diapers and related paper products
17093 Manufacture of paper cups, plates and utensils
17094 Manufacture of cards, envelopes and stationery, unprinted
17099 Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c. (e.g. papier mache, wallpaper)
18 PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
181 PRINTING AND SERVICE ACTIVITIES RELATED TO PRINTING
1811 Printing
18111 Printing of newspapers
18112 Printing of periodicals, books and magazines
18113 Commercial printing (e.g. printing of brochures, cards, envelopes, labels and stationery)
18114 Printing of continuous and fan-fold forms
18115 Silk screen printing (including metal printing)
18119 Printing n.e.c.
1812 Service Activities Related to Printing
18121 Bookbinding (e.g. book packaging)
18122 Colour separation
18129 Service activities related to printing n.e.c. (including plate-making)
182 REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
1820 Reproduction of Recorded Media
18200 Reproduction of recorded media (including reproduction of phonograph records, recorded magnetic tapes, compact discs and non-customised software)
19 MANUFACTURE OF COKE AND REFINED PETROLEUM PRODUCTS
191 MANUFACTURE OF COKE OVEN PRODUCTS
1910 Manufacture of Coke Oven Products
19100 Manufacture of coke oven products
192 MANUFACTURE OF REFINED PETROLEUM PRODUCTS
1920 Manufacture of Refined Petroleum Products
19201 Petroleum refineries
19202 Manufacture of petroleum lubricating oil
19209 Manufacture of refined petroleum products n.e.c.
20 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
201 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS, FERTILISERS AND NITROGEN COMPOUNDS, PLASTICS AND SYNTHETIC RUBBER IN PRIMARY FORMS
2011 Manufacture of Basic Chemicals
20111 Manufacture of industrial gases and dry ice
20112 Manufacture of basic industrial acids and alkalis
20113 Manufacture of basic chemicals except fertilisers and nitrogen
20114 Manufacture of solvents
20119 Manufacture of basic chemicals n.e.c.
2012 Manufacture of Fertilisers and Nitrogen Compounds
20120 Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds
2013 Manufacture of Petrochemicals; Plastic and Synthetic Rubber in Primary Forms
20131 Manufacture of petrochemical primary products (e.g. olefins, aromatics, basic building blocks)
20132 Manufacture of derivatives and intermediates produced from basic building blocks (e.g. acetyls, acrylics, oxochemicals, styrene, phenolic, ethylene oxide derivatives and polymers)
20133 Manufacture of synthetic rubber
202 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS
2021 Manufacture of Pesticides and Other Agro-Chemical Products
20210 Manufacture of pesticides and other agro-chemical products (including insecticides, herbicides and disinfectants)
2022 Manufacture of Paints, Varnishes and Similar Coatings, Printing Ink and Mastics
20221 Manufacture of paints
20222 Manufacture of varnishes and lacquers (including enamels)
20229 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings and mastics n.e.c.
2023 Manufacture of Soap and Detergents, Cleaning and Polishing Preparations, Perfumes and Toilet Preparations
20231 Manufacture of soap, detergents, washing and other cleaning preparations
20232 Manufacture of perfumes and fragrances
20233 Manufacture of cosmetics and toiletries
20234 Manufacture of waxes and polishes and deodorising preparations
2024 Manufacture of Additives
20241 Manufacture of food chemicals and additives (e.g. flavours, preservatives and colourings)
20242 Manufacture of additives for mineral oil (e.g. lubricant and fuel additives)
20249 Manufacture of additives n.e.c.
2029 Manufacture of Other Chemical Products n.e.c.
20291 Manufacture of epoxy moulding compounds and phenolic moulding compounds
20292 Manufacture of ultrapure electronic chemicals, materials and laminates
20293 Manufacture of water treatment, waste treatment and oilfield chemicals
20294 Manufacture of inks, dyestuffs, pigments and carbon black
20295 Manufacture of photographic film, paper, plate and chemicals
20296 Manufacture of adhesives and sealants
20297 Manufacture of catalysts and catalyst regeneration
20298 Manufacture of biofuels
20299 Manufacture of other chemical products n.e.c. (e.g. gelatin and derivatives, laundry blue, explosives, processed salts, industrial starch, incense and joss sticks, camphor products)
203 MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES
2030 Manufacture of Man-Made Fibres
20300 Manufacture of man-made fibres except glass
21 MANUFACTURE OF PHARMACEUTICALS AND BIOLOGICAL PRODUCTS
210 MANUFACTURE OF PHARMACEUTICALS AND BIOLOGICAL PRODUCTS
2101 Manufacture of Pharmaceutical Products
21011 Manufacture of pharmaceutical intermediates and fine chemicals for human use
21012 Manufacture of pharmaceutical products and preparations for human use (e.g. tableted products)
21013 Manufacture of pharmaceutical products for veterinary use
2102 Manufacture of Biological Products
21021 Manufacture of vaccines for human use
21022 Manufacture of other biological products and preparations for human use
21023 Manufacture of biological products and preparations for veterinary use
2103 Manufacture of Traditional Chinese Medicine
21030 Manufacture of Traditional Chinese Medicine
22 MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS
221 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
2211 Processing of Natural Rubber and Gums
22111 Processing of rubber (including processing of rubber latex)
22112 Grading and packing of rubber
22119 Processing of natural gums n.e.c. (e.g. gum damar, jelutong)
2212 Manufacture of Rubber Tyres and Tubes, Retreading and Rebuilding of Rubber Tyres
22121 Manufacture of tyres and tubes
22122 Retreading and vulcanising of tyres
2219 Manufacture of Other Rubber Products except Rubber Footwear and Toys
22191 Manufacture of foam rubber products (excluding foam rubber mattresses)
22192 Manufacture of rubber automotive parts
22193 Manufacture of industrial and mechanical rubber goods
22194 Manufacture of rubber floorings
22199 Manufacture of other rubber products n.e.c. (except rubber footwear and toys)
222 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS
2221 Manufacture of Plastic Products except Plastic Footwear and Toys
22211 Manufacture of plastic tableware, household and kitchen ware (excluding disposable utensils)
22212 Manufacture of styrofoam and plastic disposable utensils
22213 Manufacture of plastic sheet, film and articles thereof (e.g. polythene and polypropylene bags)
22214 Manufacture of plastic bottles, boxes and containers (except for household use)
22215 Manufacture of plastic pipes and tubes
22216 Manufacture of plastic precision engineering parts
22217 Manufacture of PVC files, holders and albums
22218 Manufacture of plastic cable ties
22219 Manufacture of plastic products n.e.c. (except plastic footwear and toys)
2222 Plastic Product Services
22220 Plastic product services
23 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS
231 MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS PRODUCTS
2310 Manufacture of Glass and Glass Products
23100 Manufacture of glass and glass products (including yarn of glass fibres)
239 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2391 Manufacture of Clay Products
23911 Manufacture of bricks
23912 Manufacture of tiles, pipes and channels (including clay roofing, wall and floor tiles, and earthen and glazed pipes)
23919 Manufacture of clay products n.e.c.
2393 Manufacture of Other Porcelain and Ceramic Products
23931 Manufacture of plumbing fixtures and fittings of vitreous china, china and earthenware (e.g. sinks, closets, bowls)
23939 Manufacture of other porcelain and ceramic products n.e.c.
2394 Manufacture of Cement, Lime and Plaster
23940 Manufacture of cement, lime and plaster
2395 Manufacture of Articles of Concrete, Cement and Plaster
23951 Manufacture of ready-mix concrete
23959 Manufacture of articles of concrete, cement and plaster n.e.c. (except precast concrete components)
2396 Cutting, Shaping and Finishing of Stone
23960 Cutting, shaping and finishing of stone (including tomb-stones and furniture of stone or marble)
2399 Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products n.e.c.
23991 Manufacture of asbestos products except asbestos paper
23992 Manufacture of fibreglass and fibreglass products
23993 Manufacture of other insulation products (e.g. ceramic IC packages, refractory materials, rock wool products, insulation services)
23994 Manufacture of non-structural pre-cast components (e.g. lightweight partitions, secondary roof slabs)
23995 Manufacture of asphalt premix
23999 Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (e.g. graphite products)
24 MANUFACTURE OF BASIC METALS
241 MANUFACTURE OF BASIC IRON AND STEEL
2410 Manufacture of Basic Iron and Steel
24101 Iron and steel rolling mills
24102 Manufacture of ferrous metal alloys
24109 Manufacture of basic iron and steel n.e.c. (including smelting)
242 MANUFACTURE OF BASIC PRECIOUS AND NON-FERROUS METALS
2420 Manufacture of Basic Precious and Non-Ferrous Metals
24201 Tin smelting
24202 Manufacture of non-ferrous metal alloys
24209 Manufacture of basic precious and non-ferrous metals n.e.c.
243 CASTING OF METALS
2431 Casting of Iron and Steel
24310 Iron and steel foundries
2432 Casting of Non-Ferrous Metals
24320 Non-ferrous metal foundries
25 MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
251 MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS, TANKS, RESERVOIRS AND STEAM GENERATORS
2511 Manufacture of Structural Metal Products
25111 Manufacture of metal doors, window and door frames, grilles and gratings
25112 Manufacture of metal strips and slabs (e.g. awnings)
25113 Manufacture of metal pipes and tubes
25114 Manufacture of steel structural component
25119 Manufacture of structural metal products n.e.c. (e.g. metal sections, corrugated sheets)
2512 Manufacture and Repair of Tanks, Reservoirs and Containers of Metal
25120 Manufacture and repair of tanks, reservoirs and containers of metal (e.g. metal cylinders, storage vessels and containers for compressed or liquefied gas)
2513 Manufacture and Repair of Steam Generators except Central Heating Hot Water Boilers
25131 Manufacture and repair of heating boilers, radiators and correctors (including parts)
25139 Manufacture and repair of steam generators n.e.c. (except central heating hot water boilers)
252 MANUFACTURE OF WEAPONS AND AMMUNITION
2520 Manufacture and Repair of Weapons and Ammunition
25200 Manufacture and repair of weapons and ammunition (e.g. ordnance and accessories)
259 MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS; METALWORKING SERVICE ACTIVITIES
2591 Forging, Pressing, Stamping and Roll-Forming of Metal; Powder Metallurgy
25911 Iron and steel and non-ferrous forgings
25912 Manufacture of metal caps (e.g. crown corks)
25913 Manufacture of leadframe
25914 Metal stampings except metal caps
25919 Pressing and roll-forming of metal and powder metallurgy n.e.c.
2592 Treatment and Coating of Metals
25921 Electroplating and plating of metals and formed products
25922 Polishing of metals and formed products
25923 Rustproofing of metals and formed products
25924 Heat treatment for metals
25929 Metal product services n.e.c.
2593 Manufacture of Cutlery, Hand Tools and General Hardware
25931 Manufacture of table, kitchen and other cutlery
25932 Manufacture of hand and edge tools
25939 Manufacture of general hardware (including blacksmith shops) n.e.c. (e.g. locks and keys, hinges, clamps, hooks)
2594 Manufacture of Metal Wire and Cable Products
25941 Manufacture of uninsulated wire (e.g. electronic component wire, bonding wire)
25949 Manufacture of metal wire and cable products n.e.c.
2595 Manufacture of Metal Cans, Containers and Related Products
25951 Manufacture of tinplate cans
25952 Manufacture of other tinplate and zinc articles (e.g. pails, buckets, dustbins)
25959 Manufacture of metal cans, containers and related products n.e.c. (e.g. barrels, steel drums, kegs)
2599 Manufacture of Other Fabricated Metal Products n.e.c.
25991 Manufacture of sanitary ware of enamelled iron and metal and plumbers’ ware of brass
25992 Manufacture of plumbing, heating and related products (including parts) except electric
25993 Manufacture of bolts, nuts, rivets, fasteners and screw machine products
25994 Manufacture of pipe fittings
25995 Manufacture of springs
25996 Manufacture of kitchen and household utensils (e.g. steel shelf, showcase counters, kitchen trolleys display racks, sink bowls and other customised kitchen equipment)
25997 Manufacture of metal precision components
25998 Slitting, shearing and pasting of metal sheeting
25999 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (including voice coil magnets)
26 MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS
261 MANUFACTURE OF ELECTRONIC COMPONENTS AND BOARDS
2611 Manufacture of Semiconductor Devices
26111 Manufacture of discrete devices (e.g. diodes, light-emitting diodes, transistors and rectifiers)
26112 Semiconductor wafer fabrication
26113 Assembly and testing of semiconductors
26114 Manufacture of solar wafers
26115 Manufacture of solar cells
26119 Manufacture of semiconductor devices n.e.c.
2612 Manufacture of Other Electronic Components and Boards
26121 Manufacture of capacitors
26122 Manufacture of printed circuit boards without electronic parts
26123 Manufacture of printed circuit boards with electronic parts
26124 Manufacture of piezo-electric devices (e.g. quartz crystals, quartz crystal filters, delay lines)
26125 Manufacture of electronic display devices except light emitting diodes
26126 Manufacture of electronic connectors
26129 Manufacture of other electronic components and boards n.e.c.
262 MANUFACTURE OF COMPUTERS AND PERIPHERAL EQUIPMENT
2620 Manufacture of Computers and Peripheral Equipment
26201 Manufacture of computers and data processing equipment except computer peripheral equipment
26202 Manufacture of disk drives (including CD-ROM drives, DVD-ROM drives, optical drives, flash drives, tape drives, solid state drives, storage subsystems)
26203 Manufacture of printers
26204 Manufacture of smart cards and related products (e.g. smart card readers)
26209 Manufacture of computers and peripheral equipment n.e.c.
263 MANUFACTURE OF COMMUNICATIONS EQUIPMENT
2630 Manufacture of Communications Equipment
26301 Manufacture of telecommunications apparatus (e.g. PBX equipment, telephones except cellular)
26302 Manufacture of networking products (e.g. routers, switches)
26303 Manufacture of wireless communications equipment (e.g. cellular phones)
26304 Manufacture of electronic security systems (including electronic sensors, burglar and fire alarm systems)
26309 Manufacture of communications equipment n.e.c.
264 MANUFACTURE OF CONSUMER ELECTRONICS
2640 Manufacture of Consumer Electronics
26400 Manufacture of consumer electronics
265 MANUFACTURE OF MEASURING, TESTING, NAVIGATING AND CONTROL EQUIPMENT; WATCHES AND CLOCKS
2651 Manufacture and Repair of Measuring, Testing, Navigating and Control Equipment
26511 Manufacture and repair of engineering and scientific instruments
26512 Manufacture and repair of measuring devices (e.g. meters)
26513 Manufacture and repair of process control equipment and related products
2652 Manufacture of Watches and Clocks
26521 Manufacture of fully electronic watches and clocks
26522 Manufacture of electro-mechanical watches and clocks (e.g. watches and clocks with moving parts and battery)
26523 Manufacture of mechanical watches and clocks
26524 Manufacture of parts and accessories for watches and clocks
266 MANUFACTURE OF IRRADIATION, ELECTROMEDICAL AND ELECTROTHERAPEUTIC EQUIPMENT
2660 Manufacture and Repair of Irradiation, Electromedical and Electrotherapeutic Equipment
26601 Manufacture and repair of electrotherapeutic devices
26602 Manufacture and repair of irradiation and electromedical equipment and instruments
267 MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS AND PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
2670 Manufacture of Optical Instruments and Photographic Equipment
26701 Manufacture of photographic equipment and parts (including lenses)
26709 Manufacture of optical instruments and photographic equipment n.e.c.
268 MANUFACTURE OF MAGNETIC AND OPTICAL MEDIA
2680 Manufacture of Magnetic and Optical Media
26801 Manufacture of disk media
26802 Manufacture of blank magnetic tapes, diskettes, Blu-ray technology discs, CDs, DVDs and VCDs
27 MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT
271 MANUFACTURE OF ELECTRIC MOTORS, GENERATORS, TRANSFORMERS, ELECTRICITY DISTRIBUTION AND CONTROL APPARATUS
2710 Manufacture and Repair of Electric Motors, Generators, Transformers, Electricity Distribution and Control Apparatus
27101 Manufacture and repair of electric motors
27102 Manufacture and repair of electric generators
27103 Manufacture and repair of transformers
27104 Manufacture and repair of switchgear and switchboard apparatus (including switches, circuit breakers and electrical control panels)
27109 Manufacture and repair of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus n.e.c. (e.g. busbar trunking)
272 MANUFACTURE OF BATTERIES AND ACCUMULATORS
2720 Manufacture of Batteries and Accumulators
27201 Manufacture of primary batteries
27202 Manufacture of secondary batteries
273 MANUFACTURE OF WIRING AND WIRING DEVICES
2732 Manufacture of Electronic and Electric Wires and Cables
27321 Manufacture of telecommunications cables and wires
27322 Manufacture of electric power cables and wires
27323 Manufacture of enamelled wires (used for winding of motors, transformers etc)
27324 Manufacture of wire and cable assemblies and harnesses
27329 Manufacture of other electronic and electric wires and cables n.e.c.
2733 Manufacture and Repair of Wiring Devices
27330 Manufacture and repair of wiring devices
274 MANUFACTURE OF ELECTRIC LIGHTING EQUIPMENT
2740 Manufacture and Repair of Electric Lighting Equipment
27400 Manufacture and repair of electric lamps and lighting equipment (including silver reflectors, fittings and parts)
275 MANUFACTURE OF DOMESTIC APPLIANCES
2750 Manufacture of Domestic Appliances
27501 Manufacture of electrical household appliances (e.g. refrigerators, hot plates, toasters, food mixers, cookers, hair dryers, fans, shavers)
27509 Manufacture of domestic appliances n.e.c. (e.g. non-electric cooking ranges, grates, stoves)
279 MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL EQUIPMENT
2790 Manufacture of Other Electrical Equipment
27901 Manufacture of fuel cells
27902 Manufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies (including sound or visual signalling apparatus, electrical insulators except porcelain or glass)
28 MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT
281 MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE MACHINERY
2811 Manufacture and Repair of Engines and Turbines except Aircraft, Vehicle and Cycle Engines
28111 Manufacture and repair of engines and turbines except aircraft, vehicle, cycle and marine engines
28112 Manufacture and repair of marine engine
2812 Manufacture and Repair of Pumps, Compressors, Taps and Valves
28121 Manufacture and repair of pumps (e.g. hydraulic pumps, drainage pumps)
28122 Manufacture and repair of taps, cocks and valves
28129 Manufacture and repair of pumps, compressors, taps and valves n.e.c.
2814 Manufacture of Bearings, Gears, Gearing and Driving Elements
28141 Manufacture of bearings (including disc and ball bearings)
28142 Manufacture and repair of gears, gearing and driving elements
2815 Manufacture and Repair of Ovens, Furnaces and Furnace Burners
28150 Manufacture and repair of ovens, furnaces and furnace burners
2816 Manufacture and Repair of Lifting and Handling Equipment
28161 Manufacture and repair of lifting and hoisting machinery except electrical
28162 Manufacture and repair of lifts and escalators
28169 Manufacture and repair of lifting and handling equipment n.e.c. (including conveying systems and industrial automated systems)
2817 Manufacture and Repair of Office Machinery and Equipment (except Computers and Peripheral Equipment)
28171 Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
28172 Repair and maintenance of office machinery and equipment
2818 Manufacture and Repair of Robots
28181 Manufacture and repair of industrial robots (including Automated Guided Vehicles (AGVs))
28182 Manufacture and repair of service robots
28189 Manufacture and repair of robots n.e.c.
2819 Manufacture and Repair of Other General Purpose Machinery
28191 Manufacture and repair of refrigerating, air-conditioning and ventilating machinery and equipment except household refrigerators
28192 Manufacture and repair of separation/mixing equipment (e.g. filters, separators, mixers)
28193 Manufacture and repair of solar modules and panels
28194 Manufacture and repair of welding and soldering equipment (including arc welding electrodes)
28195 Manufacture and repair of packaging machinery
28199 Manufacture and repair of other general purpose machinery and equipment except electrical and electronic n.e.c.
282 MANUFACTURE OF SPECIAL PURPOSE MACHINERY
2821 Manufacture and Repair of Agricultural and Forestry Machinery
28210 Manufacture and repair of agricultural and forestry machinery
2822 Manufacture and Repair of Metal-Forming Machinery and Machine Tools
28221 Manufacture and repair of machinery and machine-tools – metal cutting types (e.g. lathes, milling machines, shaping machines)
28222 Manufacture and repair of machinery and machine-tools – metal forming types (e.g. forging press, cold heading machines, press breaks)
28223 Manufacture of dies, moulds, tools, jigs and fixtures
28224 Manufacture of machine tool accessories (e.g. small cutting tools, precision measuring tools and other attachments such as tool holders)
28225 Manufacture and repair of metal additive manufacturing (AM) equipment (including metal powder)
28229 Manufacture and repair of metal-forming machinery and machine tools n.e.c. (including metalworking machinery)
2824 Manufacture and Repair of Machinery for Mining, Quarrying and Construction
28241 Manufacture and repair of oil rigs
28242 Manufacture and repair of other oilfield and gasfield machinery and equipment (e.g. derricks, tool joints)
28243 Manufacture and repair of construction machinery and parts
28249 Manufacture and repair of machinery for mining, quarrying and construction n.e.c.
2825 Manufacture and Repair of Machinery for Food, Beverage and Tobacco Processing
28251 Manufacture and repair of machinery for food products processing
28252 Manufacture and repair of machinery for beverage production
28253 Manufacture and repair of machinery for tobacco processing
2826 Manufacture and Repair of Machinery for Textile, Apparel and Leather Production
28260 Manufacture and repair of machinery for textile, apparel and leather production
2827 Manufacture and Repair of Semiconductor Related Equipment
28271 Manufacture of probe cards
28272 Manufacture of bonding tools
28273 Manufacture and repair of semiconductor assembly and testing equipment (including computer burn-in system)
28274 Manufacture and repair of semiconductor foundry equipment
2829 Manufacture and Repair of Other Special Purpose Machinery
28291 Manufacture and repair of water/waste water treatment equipment
28292 Manufacture and repair of plastic processing machinery
28293 Manufacture and repair of woodworking machinery
28294 Manufacture and repair of polymer additive manufacturing (AM) equipment
28299 Manufacture and repair of other special purpose machinery n.e.c. (including plating equipment, industrial paint mixers and chemical mixing equipment)
283 INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT
2830 Installation of Industrial Machinery and Equipment
28300 Installation of industrial machinery and equipment, mechanical engineering works
29 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
291 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
2910 Manufacture of Motor Vehicles
29100 Manufacture and assembly of motor vehicles
292 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLE BODIES (COACHWORK), TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
2920 Manufacture of Motor Vehicle Bodies (Coachwork), Trailers and Semi-Trailers
29200 Manufacture of motor vehicle bodies (coachwork), trailers and semi-trailers
293 MANUFACTURE OF PARTS AND ACCESSORIES FOR MOTOR VEHICLES
2930 Manufacture of Parts and Accessories for Motor Vehicles
29300 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles (e.g. engine parts, brakes, clutches, axles, gear boxes)
30 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
301 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS AND BOATS
3011 Building and Repairing of Ships and Floating Structures
30110 Building and repairing of ships, tankers and other ocean-going vessels (including conversion of ships into off-shore structures)
3012 Building of Pleasure Boats and Sporting Boats
30120 Building and repair of pleasure crafts, lighters and boats
302 MANUFACTURE OF RAILWAY LOCOMOTIVES AND ROLLING STOCK
3020 Manufacture of Railway Locomotives and Rolling Stock
30200 Manufacture and repair of railway and tramway locomotives and rolling stock (including specialised parts except engines, electric motors and signalling equipment)
303 MANUFACTURE OF AIR AND SPACECRAFT AND RELATED MACHINERY
3030 Manufacture of Air and Spacecraft and Related Machinery
30301 Manufacture and assembly of aircraft and spacecraft (including aircraft engines and other parts)
30302 Repair and servicing of aircraft and spacecraft (including aircraft engines and other parts)
304 MANUFACTURE OF MILITARY FIGHTING VEHICLES
3040 Manufacture of Military Fighting Vehicles
30400 Manufacture of military fighting vehicles
309 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT N.E.C.
3091 Manufacture of Motorcycles
30910 Manufacture and assembly of motorcycles and scooters (including engines and other parts and accessories)
3092 Manufacture of Bicycles and Invalid Carriages
30920 Manufacture and assembly of bicycles, tricycles, trishaws and invalid carriages (including parts and accessories)
3099 Manufacture of Other Transport Equipment n.e.c.
30990 Manufacture of other transport equipment n.e.c. (e.g. carts, wagons)
31 MANUFACTURE OF FURNITURE
310 MANUFACTURE OF FURNITURE
3100 Manufacture of Furniture
31001 Manufacture of furniture and fixtures of wood (including upholstery)
31002 Manufacture of furniture of rattan and cane
31003 Manufacture of furniture and fixtures primarily of metal
31004 Manufacture of furniture of other materials except primarily of stone, ceramic or concrete
31005 Manufacture of window and door screens and shades
31006 Manufacture of mattresses including those of foam rubber
31009 Manufacture of furniture n.e.c.
32 OTHER MANUFACTURING
321 MANUFACTURE OF JEWELLERY, BIJOUTERIE AND RELATED ARTICLES
3211 Manufacture of Jewellery and Related Articles
32111 Manufacture of jewellery except costume jewellery
32112 Manufacture of pewter ware
32119 Manufacture of jewellery and related articles n.e.c. (except costume jewellery)
3212 Manufacture of Costume Jewellery and Related Articles
32120 Manufacture of costume jewellery and related articles
322 MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS
3220 Manufacture of Musical Instruments
32200 Manufacture of musical instruments
323 MANUFACTURE OF SPORTS GOODS
3230 Manufacture of Sports Goods
32300 Manufacture of sporting and athletic goods (including gym, diving and underwater equipment)
324 MANUFACTURE OF GAMES AND TOYS
3240 Manufacture of Games and Toys
32400 Manufacture of games and toys
325 MANUFACTURE OF MEDICAL AND DENTAL INSTRUMENTS AND SUPPLIES
3250 Manufacture of Medical and Dental Instruments and Supplies
32501 Manufacture of medical research and clinical diagnostic instruments and supplies (e.g. reagents)
32502 Manufacture of medical disposables and surgical supplies (e.g. test kits, syringes, tubes, fluid administration sets)
32503 Manufacture of implantables and artificial limbs (e.g. heart valves, stents, orthopaedic implants)
32504 Manufacture of ophthalmic goods (e.g. spectacles, contact lenses and parts)
32509 Manufacture of medical and dental tools, instruments and supplies n.e.c.
329 OTHER MANUFACTURING N.E.C.
3290 Other Manufacturing n.e.c.
32901 Manufacture of signs and advertising displays (including neon-lighting)
32909 Other manufacturing industries n.e.c.
D ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR-CONDITIONING SUPPLY
35 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR-CONDITIONING SUPPLY
351 ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
3510 Electric Power Generation, Transmission and Distribution
35101 Generation of electricity by fossil fuels
35102 Generation of electricity by other sources (e.g. solar power, biofuels etc)
35103 Transmission, distribution and sale of electricity
35104 Other related services (e.g. electricity brokers, meter reading)
352 MANUFACTURE OF GAS; DISTRIBUTION OF GASEOUS FUELS THROUGH MAINS
3520 Manufacture of Gas; Distribution of Gaseous Fuels Through Mains
35201 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
35202 Processing of natural gas
35203 Other related services (e.g. arranging for sale of natural gas)
353 SUPPLY OF AIR OR WATER FOR COOLING OR HEATING PURPOSES
3530 Supply of Air or Water for Cooling or Heating Purposes
35300 Supply of air or water for cooling or heating purposes
E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES
36 WATER COLLECTION, TREATMENT AND SUPPLY
360 WATER COLLECTION, TREATMENT AND SUPPLY
3600 Water Collection, Treatment and Supply
36000 Collection, purification and distribution of water (including desalination of water)
37 SEWERAGE
370 SEWERAGE
3700 Sewerage
37000 Operation of sewer systems (including sewer treatment facilities)
38 WASTE COLLECTION, TREATMENT AND DISPOSAL ACTIVITIES; MATERIALS RECOVERY
381 WASTE COLLECTION
3810 Collection of Waste
38100 Collection of waste
382 WASTE TREATMENT AND DISPOSAL
3820 Treatment and Disposal of Waste (including Remediation Activities)
38200 Treatment and disposal of waste (including remediation activities)
383 MATERIALS RECOVERY
3830 Materials Recovery
38301 Recycling of metal waste and scrap
38309 Recycling of non-metal waste n.e.c. (e.g. marine clay and oil sludge)
F CONSTRUCTION
41 CONSTRUCTION OF BUILDINGS
410 CONSTRUCTION OF BUILDINGS
4100 Construction of Buildings
41001 General contractors (building construction including major upgrading works)
41002 Structural repair contractors
41009 Building construction n.e.c.
42 CIVIL ENGINEERING
421 CONSTRUCTION OF ROADS AND RAILWAYS
4210 Construction of Roads and Railways
42101 General contractors (non-building construction)
42102 Road and railway construction
42103 Bridge, tunnel, viaduct and expressway construction
422 CONSTRUCTION OF UTILITY PROJECTS
4220 Construction of Utility Projects
42201 Water and gas pipe-line and sewer construction
42202 Communications and power line construction
429 CONSTRUCTION OF OTHER CIVIL ENGINEERING PROJECTS
4290 Construction of Other Civil Engineering Projects
42901 Land reclamation works
42902 Dam and drainage construction
42903 Marine construction (e.g. harbours, piers, docks, wharves)
42909 Construction of other civil engineering projects n.e.c. (e.g. playground systems)
43 SPECIALISED CONSTRUCTION ACTIVITIES
431 DEMOLITION AND SITE PREPARATION
4311 Demolition
43110 Wrecking and demolition works
4312 Site Preparation
43121 Soil investigation, treatment and stabilisation (including grouting and guniting)
43122 Excavation and earthmoving works
43129 Site preparation n.e.c.
432 ELECTRICITY, PLUMBING AND CONSTRUCTION INSTALLATION ACTIVITIES
4321 Electrical Installation
43210 Electrical works
4322 Plumbing, Heat and Air-Conditioning Installation
43220 Installation of plumbing, heating (non-electric) and air-conditioning systems
4329 Other Construction Installation
43291 Installation and erection of building equipment (e.g. lifts, escalators, travellators)
43292 Installation of fire protection and security alarm systems
43293 Installation of building automated systems for remote monitoring
43294 Installation of awning and window shades
43295 Installation of thermal and sound insulation (including solar control films)
43296 Signcraft installation
43299 Other construction installation n.e.c.
433 BUILDING COMPLETION AND FINISHING
4330 Building Completion and Finishing
43301 Renovation contractors
43302 Tile setting and plastering
43303 Joinery and other woodworks (e.g. laminated or parquet flooring)
43304 Painting and decorating
43305 Glass and glazing works (including mirror and shower screen installation)
43306 Curtain walling/cladding works
43307 Installation of doors, gates, grilles and windows
43309 Building completion and finishing n.e.c.
439 OTHER SPECIALISED CONSTRUCTION ACTIVITIES
4390 Other Specialised Construction Activities
43901 Foundation works (including micropiling, conventional piling and underpinning)
43902 Brick laying, stone setting and cement works
43903 Roofing works (including timber carcassing)
43904 Production of pre-cast components
43905 Scaffolding works
43906 Sandblasting/Shotblasting works (except ships)
43907 Production of Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) modules
43909 Other specialised construction and related activities n.e.c. (excluding online marketplaces)
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE
46 WHOLESALE TRADE
461 WHOLESALE ON A FEE OR COMMISSION BASIS
4610 Wholesale on a Fee or Commission Basis
46100 Wholesale on a fee or commission basis (excluding online marketplaces)
462 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS AND LIVE ANIMALS
4621 Wholesale of Agricultural Raw Materials and Live Animals except Tropical Produce
46211 Wholesale of cut flowers and plants
46212 Wholesale of aquarium fishes (including food and accessories)
46213 Wholesale of pet birds and animals (including food and accessories)
46219 Wholesale of agricultural raw materials and live animals n.e.c. (excluding tropical produce)
4622 Wholesale of Tropical Produce
46221 Wholesale of rubber (including rubber brokers)
46222 Wholesale of pepper and other spices
46223 Wholesale of coffee, cocoa and tea
46224 Wholesale of coconut
46225 Wholesale of palm oil
46229 Wholesale of tropical produce n.e.c.
463 WHOLESALE OF FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO
4630 Wholesale of Food, Beverages and Tobacco
46301 Wholesale of fruits and vegetables (including fresh and frozen)
46302 Wholesale of livestock, meat, poultry, eggs and seafood (including fresh and frozen)
46303 Wholesale of a general line (wide range) of groceries (e.g. cereals, sugar, edible oils, sauces and dairy products)
46304 Wholesale of confectionery and bakery products
46305 Wholesale of ice-cream
46306 Wholesale of health supplements
46307 Wholesale of liquor, soft drinks and beverages
46308 Wholesale of tobacco products
46309 Wholesale of food, beverages and tobacco n.e.c. (including dried or canned)
464 WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
4641 Wholesale of Textiles, Clothing, Footwear and Leather Goods
46411 Wholesale of textiles and leathers
46412 Wholesale of adults’ clothing
46413 Wholesale of children and infants’ clothing (including products and accessories for infants)
46414 Wholesale of footwear
46415 Wholesale of bags, luggage and travel accessories
46416 Wholesale of sewing and clothing accessories (e.g. button, thread, lace, zip, belt, tie)
4642 Wholesale of Personal Effects
46421 Wholesale of jewellery made from precious metals and stones
46422 Wholesale of costume jewellery
46423 Wholesale of watches and clocks
46424 Wholesale of cosmetics and toiletries
46429 Wholesale of personal effects n.e.c.
4643 Wholesale of Furniture, Home Furnishings and Other Household Equipment
46431 Wholesale of furniture (including mattresses, cushions)
46432 Wholesale of furnishings (including curtains, carpets, wallpaper)
46433 Wholesale of lighting and lighting accessories
46434 Wholesale of crockery, cutlery and kitchen utensils
46435 Wholesale of household electrical appliances and equipment (including household air-conditioners)
46436 Wholesale of audio and video equipment except electrical and electronic components (e.g. radio and television sets, sound reproducing and recording equipment)
46437 Wholesale of musical instruments and scores
46439 Wholesale of furniture, home furnishings and other household equipment n.e.c.
4644 Wholesale of Sporting and Other Recreational Goods
46441 Wholesale of sporting goods and equipment (including bicycles and healthcare equipment)
46442 Wholesale of music and video recordings (e.g. DVDs, Blu-ray discs)
46443 Wholesale of toys and games
46444 Wholesale of computer games (including electronic games and video game consoles)
46449 Wholesale of sporting and other recreational goods n.e.c.
4645 Wholesale of Handicrafts and Fancy Goods
46451 Wholesale of antiques and works of art
46452 Wholesale of handicrafts and gifts
46453 Wholesale of artificial flowers and plants
46459 Wholesale of handicrafts and fancy goods n.e.c.
4646 Wholesale of Medicinal and Pharmaceutical Products
46461 Wholesale of medicinal and pharmaceutical products (Western)
46462 Wholesale of medicine and herbs (other than Western)
4647 Wholesale of Paper, Paper-Related Products, Stationery, Cellophane Products and Packaging Materials
46471 Wholesale of paper and paper products
46472 Wholesale of packaging materials
46473 Wholesale of stationery
46474 Wholesale of books and magazines
46479 Wholesale of paper, paper and cellophane products and stationery n.e.c.
4649 Wholesale of Other Household Goods
46491 Wholesale of optical equipment and supplies (excluding binoculars)
46492 Wholesale of photographic equipment and supplies (including binoculars)
46499 Wholesale of other household goods n.e.c.
465 WHOLESALE OF MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
4651 Wholesale of Computers, Computer Peripheral Equipment and Software
46511 Wholesale of computer hardware and peripheral equipment (except cybersecurity related hardware and peripheral equipment)
46512 Wholesale of computer software (except games and cybersecurity software)
46513 Wholesale of computer accessories (e.g. memory cards, computer cables)
46514 Wholesale of cybersecurity software, hardware and peripheral equipment
4652 Wholesale of Electronic and Telecommunications Equipment and Parts
46521 Wholesale of telecommunications equipment (excluding handphones)
46522 Wholesale of electronic components
46523 Wholesale of handphones, handphone peripheral equipment and other telecommunications equipment
4653 Wholesale of Agricultural Machinery, Equipment and Supplies
46530 Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
4654 Wholesale of Industrial, Construction and Related Machinery and Equipment
46541 Wholesale of industrial machinery and equipment (e.g. industrial crane)
46542 Wholesale of construction equipment (e.g. concrete mixer)
46543 Wholesale of lifts, escalators and industrial and office air-conditioning equipment
46544 Wholesale of electrical and wiring accessories
46549 Wholesale of industrial, construction and related machinery and equipment n.e.c.
4655 Wholesale of Transport Equipment except Motor Vehicles and Motorcycles
46551 Wholesale of marine equipment and accessories (including marine navigational equipment and radar)
46552 Wholesale of aircraft equipment and supplies (including aeronautical equipment)
46559 Wholesale of transport equipment except motor vehicles and motorcycles n.e.c.
4656 Wholesale of Motor Vehicles, Parts and Accessories
46561 Wholesale of motor vehicles except motorcycles and scooters
46562 Wholesale of motorcycles and scooters
46563 Wholesale of parts and accessories for vehicles
4659 Wholesale of Other Machinery and Equipment
46591 Wholesale of office machines and equipment (including accessories)
46592 Wholesale of medical, professional, scientific and precision equipment
46593 Wholesale of commercial food service equipment (e.g. hotel kitchen equipment)
46594 Wholesale of service establishment equipment and supplies (e.g. beauty salon equipment)
46595 Wholesale of security and safety equipment
46599 Wholesale of other machinery and equipment n.e.c.
466 OTHER SPECIALISED WHOLESALE
4661 Wholesale of Fuels and Related Products
46610 Wholesale of fuels and related products
4662 Wholesale of Metals and Metal Ores
46620 Wholesale of metals and metal ores (e.g. steel pipes) except general hardware
4663 Wholesale of Construction Materials, Hardware, Plumbing and Heating Equipment and Supplies
46631 Wholesale of logs, sawn timber, plywood and related products
46632 Wholesale of general hardware (e.g. locks, hinges)
46633 Wholesale of structural clay and concrete products (e.g. mosaic tiles, bricks)
46634 Wholesale of paints (including varnishes and supplies)
46635 Wholesale of glass
46639 Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies n.e.c. (e.g. cement, sand)
4664 Wholesale of Chemicals and Chemical Products
46641 Wholesale of basic industrial chemicals (except fertilisers)
46642 Wholesale of chemical fertilisers
46643 Wholesale of petrochemical products
46649 Wholesale of chemicals and chemical products n.e.c.
4665 Wholesale of Other Intermediate Products, Waste and Scrap
46651 Wholesale of scrap, junk and waste dealers
46659 Wholesale of other intermediate products, waste and scrap n.e.c.
4666 Ship Chandlers and Ship Bunkering
46661 Ship chandlers
46662 Ship bunkering
469 NON-SPECIALISED WHOLESALE TRADE
4690 Non-specialised Wholesale Trade
46900 Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product
47 RETAIL TRADE
471 RETAIL SALE IN NON-SPECIALISED STORES
4710 Retail Sale in Non-Specialised Stores
47101 Supermarkets and hypermarkets
47102 Mini-marts, convenience stores and provision shops
47103 Department stores
47109 Retail sale in other non-specialised stores n.e.c.
472 RETAIL SALE OF FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO IN SPECIALISED STORES
4721 Retail Sale of Food in Specialised Stores
47211 Retail sale of fruits and vegetables
47212 Retail sale of meat, poultry, eggs and seafood
47213 Retail sale of confectionery and bakery products (not manufactured on site)
47214 Retail sale of health supplements
47219 Retail sale of food n.e.c.
4722 Retail Sale of Beverages in Specialised Stores
47220 Retail sale of beverages
4723 Retail Sale of Tobacco Products in Specialised Stores
47230 Retail sale of tobacco products
473 RETAIL SALE OF MOTOR VEHICLES, PARTS, ACCESSORIES AND AUTOMOTIVE FUEL IN SPECIALISED STORES
4731 Retail Sale of Motor Vehicles, Parts and Accessories in Specialised Stores
47311 Retail sale of motor vehicles except motorcycles and scooters
47312 Retail sale of motorcycles and scooters
47313 Retail sale of tyres and batteries
47314 Retail sale of spare parts and accessories for motor vehicles
4732 Retail Sale of Automotive Fuel in Specialised Stores
47320 Retail sale of automotive fuel (e.g. petrol kiosks, CNG refilling stations)
474 RETAIL SALE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS EQUIPMENT IN SPECIALISED STORES
4741 Retail Sale of Computers, Peripheral Equipment, Software and Telecommunications Equipment in Specialised Stores
47411 Retail sale of handphones and peripheral equipment
47412 Retail sale of computer hardware (including handheld computers) and peripheral equipment, and computer software (except games and cybersecurity hardware and software)
47413 Retail sale of computer games (including electronic games and video game consoles)
47414 Retail sale of computer and office equipment consumables (e.g. printer cartridges)
47415 Retail sale of cybersecurity software, hardware and peripheral equipment
4742 Retail Sale of Audio and Video Equipment in Specialised Stores
47420 Retail sale of audio and video equipment (e.g. radio and television sets, sound reproducing and recording equipment)
475 RETAIL SALE OF OTHER HOUSEHOLD EQUIPMENT IN SPECIALISED STORES
4751 Retail Sale of Textiles in Specialised Stores
47510 Retail sale of textiles
4752 Retail Sale of Hardware, Paint and Glass in Specialised Stores
47521 Retail sale of paints
47522 Retail sale of hardware (e.g. chains, changkols, axes)
47529 Retail sale of hardware, paint and glass n.e.c. (e.g. wood, glass, sanitary ware, Do-It-Yourself materials)
4753 Retail Sale of Electrical Household Appliances, Furniture, Lighting Equipment and Other Household Articles in Specialised Stores
47531 Retail sale of furniture (including mattresses, cushions)
47532 Retail sale of furnishings (e.g. curtains, carpets, pillow cases)
47533 Retail sale of lighting and lighting accessories
47534 Retail sale of crockery, cutlery and kitchen utensils
47535 Retail sale of household electrical appliances and equipment (e.g. vacuum cleaners, washing machines, refrigerators)
47536 Retail sale of musical instruments and scores
47537 Retail sale of security and safety equipment
47539 Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household articles n.e.c.
476 RETAIL SALE OF CULTURAL AND RECREATION GOODS IN SPECIALISED STORES
4761 Retail Sale of Books, Newspapers and Stationery in Specialised Stores
47610 Retail sale of books, newspapers and stationery (including newsvendors)
4762 Retail Sale of Music and Video Recordings in Specialised Stores
47620 Retail sale of music and video recordings (e.g. DVDs, Blu-ray discs)
4763 Retail Sale of Sporting Equipment in Specialised Stores
47630 Retail sale of sports apparel and equipment (including bicycles, boats and healthcare equipment)
4764 Retail Sale of Games and Toys in Specialised Stores
47640 Retail sale of games and toys
477 RETAIL SALE OF OTHER GOODS IN SPECIALISED STORES
4771 Retail Sale of Clothing, Footwear and Leather Articles in Specialised Stores
47711 Retail sale of clothing for adults
47712 Retail sale of children and infants’ clothing (including products and accessories for infants)
47713 Retail sale of footwear
47714 Retail sale of bags, luggage and travel accessories
47715 Retail sale of sewing and clothing accessories (e.g. button, thread, lace, zip, belt, tie)
47719 Retail sale of clothing, footwear and leather articles n.e.c.
4772 Retail Sale of Pharmaceutical and Medical Goods, Cosmetics and Toilet Articles in Specialised Stores
47721 Retail sale of cosmetics and toiletries (including skin care products)
47722 Pharmacies and drug stores (Western)
47723 Chinese medicine shops
47729 Retail sale of pharmaceutical and medical goods n.e.c.
4773 Retail Sale of Personal Effects in Specialised Stores
47731 Retail sale of jewellery made from precious metals and stones
47732 Retail sale of costume jewellery
47733 Retail sale of watches and clocks
47739 Retail sale of personal effects n.e.c.
4774 Retail Sale of Handicrafts and Fancy Goods, Flowers, Plants and Pet Animals in Specialised Stores
47741 Retail sale of antiques and works of art
47742 Retail sale of handicrafts, collectibles and gifts
47743 Retail sale of cut flowers (including wreaths)
47744 Retail sale of artificial flowers and plants
47745 Retail sale of aquarium fishes (including food and accessories)
47746 Retail sale of pet birds and animals (including food and accessories)
47749 Retail sale of handicrafts and fancy goods, flowers, plants and pet animals n.e.c.
4775 Retail Sale of Optical and Photographic Goods in Specialised Stores
47751 Retail sale of spectacles and other optical goods
47752 Retail sale of cameras and other photographic goods
47759 Retail sale of optical and photographic goods n.e.c.
4776 Retail Sale of Other Goods in Specialised Stores
47761 Retail sale of joss paper and other ceremonial products
47762 Retail sale of liquefied petroleum gas (LPG)
47769 Retail sale of specific commodities n.e.c.
4777 Retail Sale of Second-Hand Goods in Stores
47770 Retail sale of second-hand goods in stores
478 RETAIL SALE VIA STALLS AND MARKETS
4780 Retail Sale via Stalls and Markets of Uncooked Food and Other Commodities
47801 Stalls (including pushcarts) selling uncooked food
47802 Stalls (including pushcarts) selling other commodities (other than uncooked food)
H TRANSPORTATION AND STORAGE
49 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT VIA PIPELINES
491 TRANSPORT VIA RAILWAYS
4910 Passenger and Freight Rail Transport
49101 Railroad services
49102 Mass rapid transit systems (including light rail)
492 OTHER LAND TRANSPORT
4921 Passenger Land Transport
49211 Public bus services (scheduled services)
49212 Chartered bus services (including school buses)
49213 Inter-country bus services
49214 Street-hail and ride-hail service providers
49215 Rental and leasing of cars with driver (excluding street-hail and ride-hail service providers)
4922 Aerial Cableways
49220 Aerial cableways (including cable car services)
4923 Freight Land Transport
49231 Freight transport by road
49232 Moving services
49233 Rental and leasing of freight land transport vehicle (e.g. lorries and trucks) with driver
493 TRANSPORT VIA PIPELINES
4930 Transport via Pipelines
49300 Transport via pipelines
50 WATER TRANSPORT
500 WATER TRANSPORT
5001 Passenger Water Transport
50011 International cruise services
50012 Other sight-seeing cruise services (e.g. harbour and river cruises)
50013 Passenger ferry services
50014 Chartering of ships and boats with crew (passenger)
5002 Freight Water Transport
50021 Shipping companies, including chartering of ships and boats with crew (freight)
50022 Operators and charterers of barges, tugboats and bumboats (freight)
50023 Branches of foreign shipping lines
51 AIR TRANSPORT
510 AIR TRANSPORT
5100 Air Transport
51001 Airlines (passenger)
51002 Airlines (freight)
51003 Branches of foreign airlines (passenger)
51004 Branches of foreign airlines (freight)
51005 Aircraft chartering with operator
52 WAREHOUSING AND SUPPORT ACTIVITIES FOR TRANSPORTATION
521 WAREHOUSING AND STORAGE
5210 Warehousing and Storage
52101 General warehousing
52102 Refrigerated warehousing and storage
52103 Storage for dangerous goods
52109 Specialised storage n.e.c. (e.g. wine warehousing, document storage and warehousing)
522 SUPPORT ACTIVITIES FOR TRANSPORTATION
5221 Supporting Services to Land Transport
52211 Carpark management and operation services
52212 Motor vehicle towing services
52219 Supporting services to land transport n.e.c.
5222 Supporting Services to Water Transport
52221 Representative offices of foreign shipping lines
52222 Shipping agencies (freight)
52223 Port operators
52224 Lighterage services
52225 Salvaging of distressed vessels and cargos
52226 Ship management services
52227 Ship brokering services
52229 Supporting services to water transport n.e.c.
5223 Supporting Services to Air Transport
52231 Representative offices of foreign airlines
52232 Airline agencies (freight)
52233 Airport operation services
52234 Airport terminal services (e.g. ground service activities)
52239 Supporting services to air transport n.e.c.
5224 Cargo Handling
52241 Container depot services
52242 Crane services for all industries except construction
52243 Stevedoring services
5225 Marine Surveying Services and Classification Societies
52251 Classification societies
52252 Marine surveying services other than classification societies
5229 Other Transportation Support Activities
52291 Cargo surveying services
52292 Freight transport arrangement
53 POSTAL AND COURIER ACTIVITIES
531 POSTAL ACTIVITIES
5310 National Post Activities
53100 National post activities (e.g. postal services)
532 COURIER ACTIVITIES
5320 Courier Activities Other than National Post Activities
53200 Courier activities other than national post activities
I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
55 ACCOMMODATION
551 SHORT TERM ACCOMMODATION ACTIVITIES
5510 Short Term Accommodation Activities
55101 Hotels
55102 Chalets
55103 Short term accommodation activities other than hotels and chalets
559 HOSTELS AND DORMITORIES FOR STUDENTS, WORKERS AND OTHER INDIVIDUALS
5590 Hostels and dormitories for students, workers and other individuals
55900 Hostels and dormitories for students, workers and other individuals
56 FOOD AND BEVERAGE SERVICE ACTIVITIES
561 RESTAURANTS, CAFES, FOOD COURTS, FOOD KIOSKS AND BARS
5611 Restaurants and Cafes
56111 Restaurants
56112 Cafes
5612 Fast Food Outlets, Food Courts and Food Kiosks
56121 Fast food outlets
56122 Food courts, coffee shops and canteens (with mainly food and beverage income)
56123 Food kiosks mainly for takeaway and delivery
5613 Pubs
56130 Pubs
5614 Stalls Selling Cooked Food and Prepared Drinks
56140 Stalls selling cooked food and prepared drinks (including stalls at food courts and mobile food hawkers)
562 FOOD CATERERS
5620 Food Caterers
56200 Food caterers
J INFORMATION AND COMMUNICATIONS
58 PUBLISHING ACTIVITIES
581 PUBLISHING OF BOOKS, PERIODICALS AND OTHER PUBLISHING ACTIVITIES
5811 Book Publishing
58110 Publishing of books, brochures, musical books and other publications
5812 Publishing of Directories and Mailing Lists
58120 Publishing of directories and mailing lists (including financial databases)
5813 Publishing of News, Journals and Periodicals
58131 Publishing of news
58132 Publishing of journals, periodicals and magazines
5819 Other Publishing Activities
58190 Other publishing activities (excluding online marketplaces)
582 SOFTWARE PUBLISHING
5820 Software Publishing
58201 Publishing of games software/applications
58202 Publishing of software/applications (non-games)
59 MOVIE, VIDEO, TELEVISION AND OTHER PROGRAMME PRODUCTION, SOUND RECORDING AND MUSIC PUBLISHING ACTIVITIES
591 MOVIE, VIDEO, TELEVISION AND OTHER PROGRAMME PRODUCTION ACTIVITIES
5911 Movie, Video, Television and Other Programme Production Activities
59111 Movie production
59112 Production of advertisements, corporate videos and event videos
59113 Production of dramas, variety shows and documentaries (including production of television programme)
59114 Animation production
59119 Movie, video, television and other programme production activities n.e.c.
5912 Movie, Video, Television and Other Programme Post-Production Activities
59120 Movie, video, television and other programme post-production activities (including remastering)
5913 Movie, Video, Television and Other Programme Distribution Activities
59131 Movie distribution
59132 Distribution of television programmes (e.g. dramas, variety shows and documentaries)
59139 Movie, video, television and other programme distribution activities n.e.c.
5914 Movie Projection Activities
59140 Movie projection activities (including cinemas)
592 SOUND RECORDING AND MUSIC PUBLISHING ACTIVITIES
5920 Sound Recording and Music Publishing Activities
59201 Sound recording production
59202 Music publishing and distribution activities
60 RADIO AND TELEVISION BROADCASTING ACTIVITIES
601 RADIO PROGRAMME PRODUCTION AND BROADCASTING
6010 Radio Programme Production and Broadcasting
60100 Radio programme production and broadcasting
602 TELEVISION PROGRAMMING AND BROADCASTING
6020 Television Programming and Broadcasting
60200 Television programming and broadcasting (including cable, satellite, terrestrial television, internet and mobile)
61 TELECOMMUNICATIONS
610 TELECOMMUNICATIONS
6101 Telecommunications Network Operation
61011 Wired telecommunications network operation (including fixed-line, fibre optics, local/international PSTN and leased circuits)
61012 Mobile cellular and other wireless telecommunications network operation
61013 Satellite telecommunications network operation
6109 Other Telecommunications Activities
61091 Telecommunications resellers/third party telecommunications providers (including value-added network operators)
61092 Internet access providers, include ISPs
61099 Other telecommunications activities n.e.c. (e.g. provision of VoIP (Voice over Internet Protocol services))
62 COMPUTER PROGRAMMING, INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY AND RELATED ACTIVITIES
620 COMPUTER PROGRAMMING, INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY AND RELATED ACTIVITIES
6201 Computer Programming Activities
62011 Development of software and applications (except games and cybersecurity)
62012 Development of computer games
62013 Development of software for cybersecurity
6202 Information Technology Consultancy and Computer Facilities Management Activities
62021 Information technology consultancy (except cybersecurity)
62022 Information technology cybersecurity consultancy
62023 Computer facilities management activities
6209 Other Information Technology and Computer Service Activities
62090 Other information technology and computer service activities (e.g. disaster recovery services)
63 INFORMATION SERVICE ACTIVITIES AND ONLINE MARKETPLACES
631 DATA ANALYTICS, PROCESSING, HOSTING AND RELATED ACTIVITIES; INTERNET SEARCH ENGINES
6311 Data Analytics Processing, Hosting and Related Activities
63111 Data centres
63112 Hosting services by non-data centres
63119 Data analytics, processing and related activities n.e.c.
6312 Internet Search Engines
63120 Internet search engines
632 ONLINE MARKETPLACES
6320 Online Marketplaces
63201 Online marketplaces for goods (including food)
63202 Online marketplaces for health services
63203 Online marketplaces for education services
63204 Online marketplaces for travel services
63205 Online marketplaces for real estate services
63209 Online marketplaces for services n.e.c.
639 OTHER INFORMATION SERVICE ACTIVITIES
6390 Other Information Service Activities
63901 News agency activities
63909 Other information service activities n.e.c.
K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
64 FINANCIAL SERVICE ACTIVITIES, EXCEPT INSURANCE AND PENSION FUNDING
641 MONETARY INTERMEDIATION
6411 Central Bank
64110 Central bank
6412 Full Banks
64120 Full banks
6413 Wholesale Banks
64130 Wholesale banks
6414 Merchant Banks
64140 Merchant banks
6415 Finance Companies
64150 Finance companies (with deposit taking functions)
6419 Other Monetary Intermediation
64190 Other monetary intermediation
642 ACTIVITIES OF HOLDING COMPANIES
6420 Activities of Holding Companies
64201 Bank/Financial holding companies (including insurance holding company)
64202 Other holding companies
643 TRUSTS, FUNDS AND SIMILAR FINANCIAL ENTITIES
6430 Trusts, Funds and Similar Financial Entities
64300 Trusts, funds and similar financial entities (e.g. collective portfolio investment funds (excluding those with rental income))
649 OTHER FINANCIAL SERVICES ACTIVITIES, EXCEPT INSURANCE AND PENSION FUNDING ACTIVITIES
6491 Financial Leasing
64910 Financial leasing companies
6492 Other Credit Granting
64921 Thrift and loan societies and credit associations
64922 Credit card services
64923 Mutual benefits organisations
64924 Money-lending
64925 Pawnbrokerage
64929 Other credit agencies n.e.c. (e.g. motor finance)
6499 Financial Service Activities, except Insurance and Pension Funding Activities n.e.c.
64991 Factoring companies
64992 Representative offices of foreign banks
64993 Remittance services
64994 Treasury centres
64999 Other financial service activities, except insurance and pension funding activities n.e.c.
65 INSURANCE, REINSURANCE, PROVIDENT FUNDING AND PENSION FUNDING
651 INSURANCE UNDERWRITING
6511 Life Insurance (Insurance Underwriting)
65110 Life insurance
6512 General Insurance (Insurance Underwriting)
65121 Marine insurance
65122 Captive insurance
65123 Import, export and credit insurance
65124 General insurance (except marine and import, export & credit insurance)
652 REINSURANCE UNDERWRITING
6520 Reinsurance
65201 Life reinsurance
65202 General reinsurance
653 PROVIDENT AND PENSION FUNDING
6530 Provident and Pension Funding
65301 Provident funding
65302 Pension funding
66 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL SERVICE AND INSURANCE ACTIVITIES
661 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL SERVICE ACTIVITIES, EXCEPT INSURANCE AND PENSION FUNDING
6611 Securities and commodities exchange
66110 Securities and commodities exchange
6612 Security and Commodity Contracts Brokerage
66121 Stock, share and bond brokers and dealers
66122 Foreign exchange brokers and dealers
66123 Gold bullion brokers and dealers
66124 Commodity (excluding gold) and futures brokers and dealers
66125 Carbon credit brokers/traders
66126 Money-changing services
66129 Security dealings and commodity contracts brokerage activities n.e.c.
6619 Other Activities Auxiliary to Financial Service Activities
66191 Trustee, fiduciary and custody services firms (including nominee companies, trustees and REIT trustees)
66192 Corporate finance advisory services
66193 Clearing and settlement of financial instruments
66194 Activities auxiliary to fund management activities (e.g. independent fund administration firms)
66195 Transaction/Payment processing services
66199 Other activities auxiliary to financial service activities n.e.c. (e.g. mortgage advisory firms)
662 ACTIVITIES AUXILIARY TO INSURANCE AND PENSION FUNDING
6621 Risk and Damage Evaluation
66210 Risk and damage evaluation (e.g. loss adjusting, claims adjusting)
6622 Activities of Insurance Intermediaries
66221 Insurance agencies and agents (including financial planning services)
66222 Insurance brokers
6629 Other Activities Auxiliary to Insurance and Pension Funding
66291 Representative offices of foreign insurers and professional reinsurers
66292 Captive managers
66299 Other activities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c. (e.g. activities of actuaries)
663 FUND MANAGEMENT ACTIVITIES
6630 Fund Management Activities
66301 Traditional/Long-only asset/Portfolio management
66302 Hedge fund management
66303 Property fund management (including REIT management and direct property fund management)
66304 Private equity firms
66305 Venture capital activities
66306 Single/Multiple family offices activities (e.g. managing investments and trusts for a single or multiple families)
66307 Private debt funds
66309 Fund management activities n.e.c.
L REAL ESTATE ACTIVITIES
68 REAL ESTATE ACTIVITIES
681 REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY
6810 Real Estate Activities with Own or Leased Property
68101 Real estate developers
68102 Operating of serviced apartments
68103 Letting of self-owned or leased real estate property except food courts, coffee shops and canteens (e.g. office/exhibition space, shopping mall, self-storage facilities)
68104 Letting and operating of self-owned or leased food courts, coffee shops and canteens (with mainly rental income)
68105 Collective portfolio investment funds with rental income
68106 Management of self-owned strata titled property (i.e. Management Corporation Strata Title)
682 REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR COMMISSION BASIS
6820 Real Estate Activities on a Fee or Commission Basis
68201 Real estate agencies and valuation services
68202 Town councils
68203 Residential (other than town councils), commercial and industrial real estate management
68209 Real estate activities on a fee or commission basis n.e.c. (excluding online marketplaces)
M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
69 LEGAL AND ACCOUNTING ACTIVITIES
691 LEGAL ACTIVITIES
6910 Legal Activities
69101 Legal activities (excluding online marketplaces)
69102 Arbitration and mediation services (excluding online marketplaces)
692 ACCOUNTING, BOOK-KEEPING AND AUDITING ACTIVITIES; TAX CONSULTANCY
6920 Accounting, Book-Keeping and Auditing Activities; Tax Consultancy
69201 Accounting and auditing services (excluding online marketplaces)
69202 Book-keeping services (excluding online marketplaces)
70 ACTIVITIES OF HEAD OFFICES; MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES
701 ACTIVITIES OF HEAD OFFICES; CENTRALISED ADMINISTRATIVE OFFICES AND BUSINESS REPRESENTATIVE OFFICES
7010 Activities of Head Offices; Centralised Administrative Offices and Business Representative Offices
70101 Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices
70102 Business representative offices
702 MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES
7020 Management Consultancy Activities
70201 Management consultancy services
70202 Management consultancy services for healthcare organisations
70203 Management consultancy services for hotels
70204 Human resource consultancy services
70205 Public relations, marketing and brand consultancy services
70206 Port, shipping and maritime-related consultancy services
70209 Management consultancy services n.e.c.
71 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING ACTIVITIES; TECHNICAL TESTING AND ANALYSIS
711 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL CONSULTANCY
7111 Architectural and Surveying Activities
71111 Architectural services
71112 Landscape design and landscape architecture
71113 Quantity surveying services
71114 Land surveying services
71119 Other surveying services n.e.c. (e.g. geophysical, geologic, seismic, hydrographic surveying services)
7112 Engineering Design and Consultancy Activities
71121 General building engineering design and consultancy services
71122 Process and industrial plant engineering design and consultancy services
71123 Engineering design and consultancy services in energy management and clean energy systems
71124 Environmental engineering design and consultancy services (except clean energy)
71125 Infrastructure engineering design and consultancy services
71126 Engineering design and consultancy services supporting mining, oil and gas extraction and offshore exploration activities
71129 Engineering design and consultancy activities n.e.c.
712 TECHNICAL TESTING AND ANALYSIS SERVICES
7120 Technical Testing and Analysis Services
71200 Technical testing and analysis services (including certification of products and services)
72 SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
721 RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT ON NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
7210 Research and Experimental Development on Natural Sciences and Engineering
72101 Research and experimental development on biotechnology (excluding medical science)
72102 Research and experimental development on electronics (excluding medical science)
72103 Research and experimental development on chemicals (excluding medical science)
72104 Research and experimental development on engineering
72105 Research and experimental development on environment and clean technologies (excluding biotechnology)
72106 Research and experimental development on medical science
72109 Research and experimental development on natural sciences n.e.c.
722 RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
7220 Research and Experimental Development on Social Sciences and Humanities
72200 Research and experimental development on social sciences and humanities
73 ADVERTISING AND MARKET RESEARCH
731 ADVERTISING
7310 Advertising
73100 Advertising activities
732 MARKET RESEARCH AND PUBLIC OPINION POLLING
7320 Market Research and Public Opinion Polling
73200 Market research and public opinion polling
74 OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
741 SPECIALISED DESIGN ACTIVITIES
7411 Industrial Design Activities
74111 Electronics-related industrial design services
74112 Transport-related industrial design services
74113 Furniture design services
74119 Industrial design activities n.e.c.
7419 Other Specialised Design Activities
74191 Interior design services
74192 Art and graphic design services
74193 Fashion (including accessories) design services
74194 Exhibition stand design services
74199 Other specialised design activities n.e.c.
742 PHOTOGRAPHIC ACTIVITIES
7420 Photographic Activities
74200 Photographic activities
749 PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES N.E.C.
7490 Professional, Scientific and Technical Activities n.e.c.
74901 Translation services
74902 Brokerage and consultancy services of intellectual property assets
74903 Agrotechnology consultancy services
74904 Carbon consultancy services
74905 Agents for artistes, athletes, models and other performers
74909 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
75 VETERINARY ACTIVITIES
750 VETERINARY ACTIVITIES
7500 Veterinary Activities
75000 Veterinary activities
N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
77 RENTAL AND LEASING ACTIVITIES
771 RENTING AND LEASING OF LAND TRANSPORT EQUIPMENT
7710 Renting and Leasing of Land Transport Equipment
77101 Renting and leasing of private cars without driver (excluding online marketplaces)
77102 Renting and leasing of bicycles and inline/roller skates
77109 Renting and leasing of land transport equipment (except cars) without driver n.e.c. (excluding online marketplaces)
772 RENTING AND LEASING OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
7721 Renting and Leasing of Recreational and Sports Goods
77210 Renting and leasing of recreational and sports goods
7722 Renting of VCDs and DVDs
77220 Renting of VCDs and DVDs
7729 Renting and Leasing of Other Personal and Household Goods
77291 Renting and leasing of furniture, utensils and electronic equipment for household use
77292 Renting of attire (e.g. costumes)
77299 Renting and leasing of other personal and household goods n.e.c. (excluding online marketplaces)
773 RENTING AND LEASING OF OTHER MACHINERY, EQUIPMENT AND TANGIBLE GOODS
7731 Renting of Water Transport Equipment
77310 Renting of water transport equipment without operator (e.g. commercial boats and ships without operator)
7732 Renting of Air Transport Equipment
77320 Renting of air transport equipment without operator (e.g. airplanes without operator)
7733 Renting of Construction and Civil Engineering Machinery and Equipment
77330 Renting of construction and civil engineering machinery and equipment
7734 Renting of Office Machinery and Equipment (including Computers)
77341 Renting of computers and peripheral equipment
77342 Renting of office machinery and equipment
7739 Renting of Machinery, Equipment and Tangible Goods n.e.c.
77391 Renting and leasing of professional radio and television sets and sound reproducing and recording equipment
77392 Renting of industrial machinery and equipment
77399 Renting of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (excluding online marketplaces)
774 LEASING OF NON-FINANCIAL INTANGIBLE ASSETS
7740 Leasing of Non-Financial Intangible Assets
77400 Leasing of non-financial intangible assets (e.g. patents, trade marks, brand names etc)
78 EMPLOYMENT ACTIVITIES
781 EMPLOYMENT AND RECRUITMENT AGENCIES
7810 Employment and Recruitment Agencies
78101 IT manpower contracting services
78102 Manpower contracting services (excluding IT manpower)
78103 Domestic worker employment placement agencies (excluding online marketplaces)
78104 Employment agencies (excluding domestic worker employment placement agencies and online marketplaces)
783 MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCE FUNCTIONS
7830 Management of Human Resource Functions
78300 Management of human resource functions
79 TRAVEL AGENCIES, TOUR OPERATORS AND TIMESHARING SERVICE ACTIVITIES
791 TRAVEL AGENCIES AND TOUR OPERATORS ACTIVITIES
7910 Travel Agencies and Tour Operators Activities
79101 Travel agencies and tour operators (mainly inbound)
79102 Travel agencies and tour operators (mainly outbound)
792 TIMESHARING SERVICE ACTIVITIES
7920 Timesharing Service Activities
79200 Timesharing service activities
80 SECURITY AND INVESTIGATION ACTIVITIES
801 PRIVATE SECURITY ACTIVITIES
8010 Private Security Activities
80100 Private security activities
802 DETECTIVE AND INVESTIGATION ACTIVITIES
8020 Detective and Investigation Activities
80200 Detective and investigation activities
81 CLEANING AND LANDSCAPE MAINTENANCE ACTIVITIES
812 CLEANING ACTIVITIES
8121 General Cleaning Services
81211 General cleaning services (including cleaning of public areas, offices and factories) except household cleaning and online marketplaces
81212 Domestic/Household cleaning services (excluding online marketplaces)
8129 Other Cleaning Services
81291 Pest control services not in connection with agriculture
81292 Cleaning of swimming pools, spas and fountains
81299 Other cleaning services n.e.c. (excluding online marketplaces)
813 LANDSCAPE PLANTING, CARE AND MAINTENANCE SERVICE ACTIVITIES
8130 Landscape Planting, Care and Maintenance Service Activities
81300 Landscape planting, care and maintenance service activities (e.g. garden installation and maintenance, grass cutting, tree felling, pruning)
82 OFFICE ADMINISTRATIVE, OFFICE SUPPORT AND OTHER BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES
821 OFFICE ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ACTIVITIES
8211 Combined Office Administrative Service Activities
82110 Office administrative services on a fee or contract basis (e.g. billing and record keeping)
8219 Photocopying, Document Preparation and Other Specialised Office Support Activities
82191 Stenographic and secretarial services
82192 Duplicating and photo-copying services
82199 Other specialised office support activities n.e.c.
822 ACTIVITIES OF CALL CENTRES
8220 Activities of Call Centres
82200 Call centres
823 CONVENTION, TRADE SHOW, CONCERT AND OTHER EVENT ORGANISERS
8230 Convention, Trade Show, Concert and Other Event Organisers
82301 Exhibition organisers
82302 Convention/Conference organisers
82303 Event/Concert organisers
82304 Exhibition stand contractors
829 BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES N.E.C.
8291 Activities of Collection Agencies and Credit Bureaus
82911 Debt collection services
82912 Credit rating agencies
8292 Packaging Activities
82920 Packaging activities
8299 Other Business Support Service Activities n.e.c.
82991 Activities of auction houses
82999 Other business support service activities (e.g. administration of loyalty programmes)
O PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE
84 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE
841 ADMINISTRATION OF THE STATE AND THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF THE COMMUNITY
8411 General Public Administration
84110 Executive, legislative and other general public administration (e.g. Istana, parliament, tax authority)
8412 Public Administration of Economic and Social Programmes
84120 Public administration of economic and social programmes
842 PROVISION OF SERVICES TO THE COMMUNITY AS A WHOLE
8421 Foreign Affairs
84210 Foreign affairs
8422 Defence Activities
84221 Armed forces
84229 Defence activities n.e.c.
8423 Public Order and Safety Activities
84231 Judiciary and related services
84232 Police
84233 Prisons
84234 Other places of detention, correction and rehabilitation
84235 Civil defence
84239 Public order and safety activities n.e.c.
P EDUCATION
85 EDUCATION
851 PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION
8510 Pre-Primary and Primary Education
85101 Nurseries and kindergartens
85102 Primary schools
852 SECONDARY AND POST-SECONDARY NON-TERTIARY EDUCATION
8521 General Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education
85211 Secondary schools including combined primary and secondary schools
85212 Junior colleges and centralised pre-university institutes (post-secondary non-tertiary) including combined secondary schools and post-secondary non-tertiary schools
85213 Commercial schools offering general secondary and post-secondary non-tertiary education programmes
8522 Technical and Vocational (Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary) Education
85220 Technical and vocational secondary and post-secondary non-tertiary education
8523 International and Foreign System Schools
85230 International and foreign system schools
8524 Schools for Special Needs
85240 Schools for special needs
8525 Specialised Education Schools
85250 Specialised education schools
853 HIGHER EDUCATION
8530 Higher Education
85301 Polytechnics
85302 Universities
85303 Teachers’ training institute
85304 Commercial schools offering higher education programmes
854 OTHER EDUCATION
8540 Other Education
85401 Training courses for construction, real estate, security and investigation services, cleaning, landscaping, waste management and pest management
85407 Training courses for sports and games
85408 Training courses for music, dancing, art, speech and drama
85402 Training courses for healthcare, education, community and social services
85409 Training courses n.e.c.
85406 Training courses for wholesale trade, logistics and transport
85403 Training courses for food and beverage, retail and accommodation, tour operators, travel agencies & travel-related reservation services
85404 Training courses for manufacturing
85405 Training courses for information and communications, finance and professional services
855 EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES
8550 Educational Support Services
85501 Student recruitment agencies
85502 Examination and accreditation agencies for education services
85509 Educational support services n.e.c. (excluding online marketplaces)
Q HEALTH AND SOCIAL SERVICES
86 HEALTH SERVICES
861 HOSPITAL ACTIVITIES
8610 Hospital Activities
86101 Acute hospitals
86102 Community hospitals
86109 Other hospitals n.e.c. (e.g. psychiatric hospital)
862 MEDICAL AND DENTAL PRACTICE ACTIVITIES
8620 Medical and Dental Practice Activities
86201 Clinics and other general medical services (Western)
86202 Clinics and other general medical services (Non-Western)
86203 Specialised medical services (including day surgical centres)
86204 Dental services
869 OTHER HEALTH SERVICES
8690 Other Health Services
86901 Medical laboratories (e.g. blood analysis laboratories)
86902 Medical diagnostic imaging centres (e.g. X-ray services)
86903 Ambulance and medical evacuation services
86904 Home healthcare services
86905 Dialysis services
86909 Other health services n.e.c. (excluding online marketplaces)
87 RESIDENTIAL CARE SERVICES
870 RESIDENTIAL CARE SERVICES
8701 Residential Nursing Care Facilities
87010 Nursing and personal care facilities (including nursing homes and hospices)
8702 Other Residential Care Services
87021 Residential care services for the elderly (e.g. home for the aged)
87022 Residential care services for children (e.g. children’s homes, orphanages)
87029 Other residential care services n.e.c.
88 SOCIAL SERVICES WITHOUT ACCOMMODATION
881 SOCIAL SERVICES WITHOUT ACCOMMODATION FOR THE ELDERLY AND DISABLED
8810 Social Services Without Accommodation for the Elderly and Disabled
88101 Social services for the elderly (e.g. befriender services, meal services, drop-in centres)
88102 Social services for persons with disabilities (e.g. day activity centres for people with disabilities)
889 OTHER SOCIAL SERVICES WITHOUT ACCOMMODATION
8891 Social Services Without Accommodation for Children, Youth and Families
88911 Child care services for pre-school children (including infant care services)
88912 Child/Student care services for school-going children (e.g. before and after-school care centres, student care centres)
88913 Social services for children and youths (e.g. youth outreach services, adoption services)
88919 Social services without accommodation for children, youth and families n.e.c.
8892 Community Activities
88920 Community development councils and grassroots organisations
8899 Social Services Without Accommodation n.e.c.
88991 Job training and vocational rehabilitation services
88992 Charitable and other supporting activities aimed at humanitarian work
88999 Other social services without accommodation n.e.c.
R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
90 CREATIVE, ARTS AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES
900 CREATIVE, ARTS AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES
9000 Creative, Arts and Entertainment Activities
90001 Production of live stage presentations
90002 Performing arts venue operation
90003 Orchestras, musical bands, choirs and dance groups
90009 Dramatic arts, music and other arts production-related activities n.e.c. (e.g. stage, lighting and sound services)
91 LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS AND OTHER CULTURAL ACTIVITIES
910 LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS AND OTHER CULTURAL ACTIVITIES
9101 Libraries and Archives Activities
91010 Libraries and archives activities
9102 Museums Activities and Operation of Historical Sites and Buildings
91021 Museums
91029 Preservation of historical sites, buildings, artefacts and paintings, cultural villages and other related activities n.e.c.
9103 Botanical and Zoological Gardens and Nature Reserves Activities
91030 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
92 GAMBLING AND BETTING ACTIVITIES
920 GAMBLING AND BETTING ACTIVITIES
9200 Gambling and Betting Activities
92001 Horse-racing and other betting activities
92002 Casinos
93 SPORTS ACTIVITIES AND AMUSEMENT AND RECREATION ACTIVITIES
931 SPORTS ACTIVITIES
9311 Operation of Sports Facilities
93111 Fitness centres and gymnasiums
93119 Operation of sports facilities n.e.c. (e.g. bowling alleys, tennis centres, billiard halls, football stadium)
9312 Activities of Sports Clubs/Associations and Related Activities
93120 Activities of sports clubs/associations and related activities
932 OTHER AMUSEMENT AND RECREATION ACTIVITIES
9320 Other Amusement and Recreation Activities
93201 Amusement theme parks
93202 Game arcade, online game aggregator, LAN game operators and gaming centres
93203 Night clubs, discotheques, dance clubs and karaoke lounges
93204 Recreation clubs (including country clubs)
93209 Other amusement and recreation activities n.e.c. (including recreation parks/beaches and recreational fishing)
S OTHER SERVICE ACTIVITIES
94 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANISATIONS
941 ACTIVITIES OF BUSINESS, EMPLOYERS AND PROFESSIONAL MEMBERSHIP ORGANISATIONS
9411 Activities of Business and Employers’ Membership Organisations
94110 Activities of business and employers’ membership organisations
9412 Activities of Professional Membership Organisations
94120 Activities of professional membership organisations (e.g. medical associations, law societies, accountancy bodies)
942 ACTIVITIES OF TRADE UNIONS
9420 Activities of Trade Unions
94200 Activities of trade unions
949 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP ORGANISATIONS
9491 Activities of Religious Organisations
94911 Churches
94912 Mosques
94913 Buddhist/Taoist temples
94914 Hindu/Sikh temples
94919 Activities of religious organisations n.e.c.
9492 Activities of Political Organisations
94920 Activities of political organisations
9499 Activities of Other Membership Organisations n.e.c.
94991 Philanthropic trusts, foundations and related activities
94992 Ethnic associations (including clan associations, huay kuans)
94993 Associations for hobbies, recreational, cultural and extra-curricular activities (e.g. scouts/girl guides association, book clubs and photo, music, art and craft clubs)
94994 Student/Alumni bodies and related associations (e.g. parent-teacher associations, old boys’ associations)
94995 Organisations for the protection of the environment and animals
94999 Activities of other membership organisations n.e.c.
95 REPAIR OF COMPUTERS, PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS AND VEHICLES
951 REPAIR OF COMPUTERS AND COMMUNICATIONS EQUIPMENT
9511 Repair of Computers and Peripheral Equipment
95110 Repair and maintenance of computer hardware, data processing equipment and computer peripherals
9512 Repair of Communications Equipment
95120 Repair of communications equipment (e.g. mobile phones and fax machines)
952 REPAIR OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
9521 Repair of Consumer Electronics
95210 Repair of audio and video equipment (e.g. television sets, speakers and DVD players)
9522 Repair of Household Appliances and Home and Garden Equipment
95220 Repair of domestic electrical/electronic appliances except audio and video equipment (e.g. refrigerators, washing machines and room air-conditioners)
9523 Repair of Footwear and Leather Goods
95230 Repair of footwear and leather goods
9524 Repair of Furniture and Home Furnishings
95240 Repair and restoration of cabinets, furniture, upholstery, window shades and other fixtures
9529 Repair of Other Personal and Household Goods
95291 Repair of bicycles and tricycles
95292 Repair of watches and clocks
95293 Repair of jewellery
95299 Repair of other personal and household goods n.e.c. (excluding online marketplaces)
953 REPAIR AND MAINTENANCE (INCLUDING INSPECTION) OF VEHICLES
9530 Repair and Maintenance (including Inspection) of Vehicles
95301 Repair and maintenance of motor vehicles (including installation of parts & accessories)
95302 Car washing and related services
95303 Vehicle inspection and valuation services
96 OTHER PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
960 OTHER PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
9601 Washing and (Dry-) Cleaning of Textile and Fur Products
96011 Laundry and dry cleaning services except self-operated laundries
96012 Self-operated laundries
9602 Hairdressing, Beauty and Other Personal Care Services
96021 Hairdressing salons/shops (including barber shops)
96022 Beauty salons and spas (including slimming, skin care and hair care centres)
96023 Manicure and pedicure services
96024 Massage parlours and foot reflexology
96029 Beauty and other personal care services n.e.c. (excluding online marketplaces)
9603 Funeral and Related Activities
96030 Funeral and related activities (including embalming, cremating and cemetery services, upkeep of cemeteries)
9604 Wedding and Related Activities
96040 Wedding and related activities (including bridal studios and wedding planners)
9609 Other Personal Service Activities n.e.c.
96091 Friendship, match-making and dating services
96092 Social escort services
96093 Astrology, palmistry and other fortune telling services
96094 Training of pets and animals
96095 Care services for pets and animals
96099 Other personal service activities n.e.c. (excluding online marketplaces)
T ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF DOMESTIC PERSONNEL
97 ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF DOMESTIC PERSONNEL
970 ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF DOMESTIC PERSONNEL
9700 Activities of Households as Employers of Domestic Personnel
97001 Activities of households as employers of domestic workers
97002 Activities of households as employers of other domestic personnel (e.g. housekeepers)
U ACTIVITIES OF EXTRA-TERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
99 ACTIVITIES OF EXTRA-TERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
990 ACTIVITIES OF EXTRA-TERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
9901 Foreign Embassies and Trade Representative Offices
99010 Foreign embassies and trade representative offices
9902 Foreign Armed Forces
99020 Foreign armed forces
9909 Other Extra-territorial Organisations and Bodies
99090 Other extra-territorial organisations and bodies

→ Loại thay đổi ở cấp lớp phụ (5 chữ số)

SSIC 2020 SSIC 2020 Title
01111 Growing of leafy and fruit vegetables
01112 Growing of mushrooms
01113 Growing of root crops
01119 Growing of food crops (non-hydroponics) n.e.c.
01120 Growing of leafy and fruit vegetables (hydroponics)
01130 Growing of fruits
01141 Growing of orchids
01142 Growing of ornamental plants
01149 Growing of nursery products n.e.c.
01190 Growing of other crops
01411 Pig farms
01412 Cattle farms (including dairy cattle)
01413 Goat farms (including goat’s milk production)
01421 Poultry breeding/hatcheries
01422 Broiler farms (chickens reared for meat)
01423 Layer farms (chickens reared for eggs)
01424 Duck farms
01491 Dog breeding
01492 Bird breeding
01493 Crocodile farms
01494 Frog farms
01499 Other animal production n.e.c.
01500 Growing of crops combined with animal production (mixed farming)
01600 Agricultural and animal husbandry service activities except veterinary activities
02000 Forestry, logging and related service activities
03101 Fishing in kelongs
03102 Ocean fishing except fishing in kelongs
03103 Coastal fishing except fishing in kelongs
03109 Fishing n.e.c.
03201 Food fish farms
03202 Ornamental fish farms
03209 Operation of fish hatcheries and fish farms n.e.c. (including turtle, prawn, crab, mussel farms)
08101 Stone quarrying
08102 Quarrying of sand and clay
08900 Other mining and quarrying
09001 Crude petroleum and natural gas production
09002 Service activities incidental to oil and gas extraction (excluding surveying and engineering design and consultancy services supporting mining, oil and gas extraction and offshore exploration activities)
10101 Slaughtering of livestock and poultry
10102 Manufacture of sausage
10103 Preparing, canning and preserving of livestock and livestock products (including lard and other edible animal fats)
10104 Preparing, canning and preserving of poultry and poultry products
10109 Processing and preserving of meat and meat products n.e.c.
10200 Processing and preserving of seafood
10301 Manufacture of jams (including fruit jelly)
10302 Other canning and preserving of fruits and fruit juices
10303 Other canning and preserving of vegetables and vegetable juices (including pickles)
10401 Manufacture of edible vegetable and animal oils and fats
10402 Manufacture of inedible vegetable and animal oils and fats
10409 Manufacture of vegetable and animal oils and fats n.e.c.
10501 Manufacture of condensed and evaporated milk (including pasteurising and bottling of fluid milk)
10502 Manufacture of milk powder
10503 Manufacture of ice-cream
10509 Manufacture of dairy products n.e.c. (e.g. butter, cheese, ice-cream mixes and powder, yoghurt)
10611 Rice milling
10612 Wheat milling
10613 Provision of milling services
10619 Manufacture of grain mill products n.e.c.
10620 Manufacture of starches and starch products
10711 Manufacture of biscuits (including wafers and cones)
10712 Manufacture of bread, cakes and confectionery (excluding frozen bakery products)
10719 Manufacture of bakery products n.e.c.
10720 Manufacture of sugar and sugar products
10731 Manufacture of cocoa and chocolate powder from beans
10732 Manufacture of chocolate and chocolate products
10733 Manufacture of non-chocolate confectionery (e.g. sweets, toffees, crystallised fruits, chewing gums)
10740 Manufacture of macaroni, noodles, vermicelli and other related products
10750 Manufacture of cooked-food preparations (e.g. frozen dinners)
10761 Manufacture of instant beverages
10762 Processing of coffee seeds
10763 Manufacture of coffee powder
10764 Manufacture of tea (including processing of tea leaves)
10765 Manufacture of non-dairy creamer
10791 Manufacture of sauces including soya bean sauce (e.g. tomato sauce, chilli sauce)
10792 Manufacture of soya bean products except soya bean sauce and soya bean milk
10793 Manufacture and processing of spices (including curry powder and spice extracts)
10794 Manufacture of chips, crackers and other titbits (excluding biscuits and confectionery)
10799 Manufacture of other food products n.e.c. (except food chemicals and additives)
10800 Manufacture of prepared animal feeds (including additives for animal feed)
11010 Distilling, rectifying and blending of spirits; ethyl alcohol production from fermented materials (including samsu and Chinese liquors)
11020 Manufacture of wines
11030 Manufacture of malt liquors and malt (e.g. beer and stout)
11041 Manufacture of soft drinks, production of mineral waters (including carbonated waters, soya bean milk, barley water, chrysanthemum water)
11042 Manufacture of cordials, syrups and composite concentrates for beverages
11043 Manufacture of ice except dry ice
12001 Manufacture of cigarettes
12009 Manufacture of tobacco products n.e.c. (e.g. cigars, loose tobacco)
13100 Spinning, weaving and finishing of textiles
13910 Manufacture of knitted and crocheted fabrics and laces
13921 Manufacture of curtains, pillow cases, bed sheets and bed spreads
13922 Manufacture of other made-up house furnishings (e.g. napkins, table cloths)
13929 Manufacture of made-up textile articles except apparel n.e.c. (e.g. scrolls, flags and sails, banners, canvas products, cushions, pillows)
13930 Manufacture of carpets and rugs
13940 Manufacture of cordage, rope, twine and netting
13990 Manufacture of other textiles n.e.c. (e.g. upholstery filling)
14101 Manufacture of outer garments
14102 Manufacture of brassieres and other undergarments
14103 Tailoring and dressmaking (to individual order)
14109 Manufacture of wearing apparel except fur apparel n.e.c. (e.g. songkoks, caps, gloves and mittens, garters, handkerchiefs, raincoats, shawls and hair nets)
14200 Manufacture of fur apparel and articles of fur (e.g. fur rugs, mats and cushions)
14301 Manufacture of socks, stockings and other hosiery
14302 Manufacture of briefs, singlets and other knitted or crocheted wear (e.g. pullovers, cardigans)
14309 Manufacture of knitted and crocheted apparel n.e.c.
15110 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
15121 Manufacture of luggage, bags, brief cases and the like
15122 Manufacture of handbags
15129 Manufacture of saddlery, harness and articles of leather n.e.c. (e.g. coin purses, key cases)
15200 Manufacture of footwear
16101 Sawmilling
16102 Preservation of wood
16109 Sawmilling and planing of wood n.e.c.
16211 Manufacture of plywood and veneer
16219 Manufacture of laminboard, particle board and other panels and boards n.e.c.
16291 Manufacture of wooden window, door and other millwork, except prefabricated wooden building structures
16292 Manufacture of household and kitchen wooden ware except wooden footwear
16293 Manufacture of wooden containers
16294 Manufacture of attap and attap products
16295 Rattan processing
16299 Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials n.e.c.
17010 Manufacture of pulp, paper and paperboard
17021 Manufacture of corrugated paper and paperboard
17022 Manufacture of containers and boxes of paper and paperboard
17091 Manufacture of joss paper and other related ceremonial paper products (including effigies and other funeral paper goods and Chinese lanterns)
17092 Manufacture of sanitary towels, toilet paper, paper towels, disposable diapers and related paper products
17093 Manufacture of paper cups, plates and utensils
17094 Manufacture of cards, envelopes and stationery, unprinted
17099 Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c. (e.g. papier mache, wallpaper)
18111 Printing of newspapers
18112 Printing of periodicals, books and magazines
18113 Commercial printing (e.g. printing of brochures, cards, envelopes, labels and stationery)
18114 Printing of continuous and fan-fold forms
18115 Silk screen printing (including metal printing)
18119 Printing n.e.c.
18121 Bookbinding (e.g. book packaging)
18122 Colour separation
18129 Service activities related to printing n.e.c. (including plate-making)
18200 Reproduction of recorded media (including reproduction of phonograph records, recorded magnetic tapes, compact discs and non-customised software)
19100 Manufacture of coke oven products
19201 Petroleum refineries
19202 Manufacture of petroleum lubricating oil
19209 Manufacture of refined petroleum products n.e.c.
20111 Manufacture of industrial gases and dry ice
20112 Manufacture of basic industrial acids and alkalis
20113 Manufacture of basic chemicals except fertilisers and nitrogen
20114 Manufacture of solvents
20119 Manufacture of basic chemicals n.e.c.
20120 Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds
20131 Manufacture of petrochemical primary products (e.g. olefins, aromatics, basic building blocks)
20132 Manufacture of derivatives and intermediates produced from basic building blocks (e.g. acetyls, acrylics, oxochemicals, styrene, phenolic, ethylene oxide derivatives and polymers)
20133 Manufacture of synthetic rubber
20210 Manufacture of pesticides and other agro-chemical products (including insecticides, herbicides and disinfectants)
20221 Manufacture of paints
20222 Manufacture of varnishes and lacquers (including enamels)
20229 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings and mastics n.e.c.
20231 Manufacture of soap, detergents, washing and other cleaning preparations
20232 Manufacture of perfumes and fragrances
20233 Manufacture of cosmetics and toiletries
20234 Manufacture of waxes and polishes and deodorising preparations
20241 Manufacture of food chemicals and additives (e.g. flavours, preservatives and colourings)
20242 Manufacture of additives for mineral oil (e.g. lubricant and fuel additives)
20249 Manufacture of additives n.e.c.
20291 Manufacture of epoxy moulding compounds and phenolic moulding compounds
20292 Manufacture of ultrapure electronic chemicals, materials and laminates
20293 Manufacture of water treatment, waste treatment and oilfield chemicals
20294 Manufacture of inks, dyestuffs, pigments and carbon black
20295 Manufacture of photographic film, paper, plate and chemicals
20296 Manufacture of adhesives and sealants
20297 Manufacture of catalysts and catalyst regeneration
20298 Manufacture of biofuels
20299 Manufacture of other chemical products n.e.c. (e.g. gelatin and derivatives, laundry blue, explosives, processed salts, industrial starch, incense and joss sticks, camphor products)
20300 Manufacture of man-made fibres except glass
21011 Manufacture of pharmaceutical intermediates and fine chemicals for human use
21012 Manufacture of pharmaceutical products and preparations for human use (e.g. tableted products)
21013 Manufacture of pharmaceutical products for veterinary use
21021 Manufacture of vaccines for human use
21022 Manufacture of other biological products and preparations for human use
21023 Manufacture of biological products and preparations for veterinary use
21030 Manufacture of Traditional Chinese Medicine
22111 Processing of rubber (including processing of rubber latex)
22112 Grading and packing of rubber
22119 Processing of natural gums n.e.c. (e.g. gum damar, jelutong)
22121 Manufacture of tyres and tubes
22122 Retreading and vulcanising of tyres
22191 Manufacture of foam rubber products (excluding foam rubber mattresses)
22192 Manufacture of rubber automotive parts
22193 Manufacture of industrial and mechanical rubber goods
22194 Manufacture of rubber floorings
22199 Manufacture of other rubber products n.e.c. (except rubber footwear and toys)
22211 Manufacture of plastic tableware, household and kitchen ware (excluding disposable utensils)
22212 Manufacture of styrofoam and plastic disposable utensils
22213 Manufacture of plastic sheet, film and articles thereof (e.g. polythene and polypropylene bags)
22214 Manufacture of plastic bottles, boxes and containers (except for household use)
22215 Manufacture of plastic pipes and tubes
22216 Manufacture of plastic precision engineering parts
22217 Manufacture of PVC files, holders and albums
22218 Manufacture of plastic cable ties
22219 Manufacture of plastic products n.e.c. (except plastic footwear and toys)
22220 Plastic product services
23100 Manufacture of glass and glass products (including yarn of glass fibres)
23911 Manufacture of bricks
23912 Manufacture of tiles, pipes and channels (including clay roofing, wall and floor tiles, and earthen and glazed pipes)
23919 Manufacture of clay products n.e.c.
23931 Manufacture of plumbing fixtures and fittings of vitreous china, china and earthenware (e.g. sinks, closets, bowls)
23939 Manufacture of other porcelain and ceramic products n.e.c.
23940 Manufacture of cement, lime and plaster
23951 Manufacture of ready-mix concrete
23959 Manufacture of articles of concrete, cement and plaster n.e.c. (except precast concrete components)
23960 Cutting, shaping and finishing of stone (including tomb-stones and furniture of stone or marble)
23991 Manufacture of asbestos products except asbestos paper
23992 Manufacture of fibreglass and fibreglass products
23993 Manufacture of other insulation products (e.g. ceramic IC packages, refractory materials, rock wool products, insulation services)
23994 Manufacture of non-structural pre-cast components (e.g. lightweight partitions, secondary roof slabs)
23995 Manufacture of asphalt premix
23999 Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (e.g. graphite products)
24101 Iron and steel rolling mills
24102 Manufacture of ferrous metal alloys
24109 Manufacture of basic iron and steel n.e.c. (including smelting)
24201 Tin smelting
24202 Manufacture of non-ferrous metal alloys
24209 Manufacture of basic precious and non-ferrous metals n.e.c.
24310 Iron and steel foundries
24320 Non-ferrous metal foundries
25111 Manufacture of metal doors, window and door frames, grilles and gratings
25112 Manufacture of metal strips and slabs (e.g. awnings)
25113 Manufacture of metal pipes and tubes
25114 Manufacture of steel structural component
25119 Manufacture of structural metal products n.e.c. (e.g. metal sections, corrugated sheets)
25120 Manufacture and repair of tanks, reservoirs and containers of metal (e.g. metal cylinders, storage vessels and containers for compressed or liquefied gas)
25131 Manufacture and repair of heating boilers, radiators and correctors (including parts)
25139 Manufacture and repair of steam generators n.e.c. (except central heating hot water boilers)
25200 Manufacture and repair of weapons and ammunition (e.g. ordnance and accessories)
25911 Iron and steel and non-ferrous forgings
25912 Manufacture of metal caps (e.g. crown corks)
25913 Manufacture of leadframe
25914 Metal stampings except metal caps
25919 Pressing and roll-forming of metal and powder metallurgy n.e.c.
25921 Electroplating and plating of metals and formed products
25922 Polishing of metals and formed products
25923 Rustproofing of metals and formed products
25924 Heat treatment for metals
25929 Metal product services n.e.c.
25931 Manufacture of table, kitchen and other cutlery
25932 Manufacture of hand and edge tools
25939 Manufacture of general hardware (including blacksmith shops) n.e.c. (e.g. locks and keys, hinges, clamps, hooks)
25941 Manufacture of uninsulated wire (e.g. electronic component wire, bonding wire)
25949 Manufacture of metal wire and cable products n.e.c.
25951 Manufacture of tinplate cans
25952 Manufacture of other tinplate and zinc articles (e.g. pails, buckets, dustbins)
25959 Manufacture of metal cans, containers and related products n.e.c. (e.g. barrels, steel drums, kegs)
25991 Manufacture of sanitary ware of enamelled iron and metal and plumbers’ ware of brass
25992 Manufacture of plumbing, heating and related products (including parts) except electric
25993 Manufacture of bolts, nuts, rivets, fasteners and screw machine products
25994 Manufacture of pipe fittings
25995 Manufacture of springs
25996 Manufacture of kitchen and household utensils (e.g. steel shelf, showcase counters, kitchen trolleys display racks, sink bowls and other customised kitchen equipment)
25997 Manufacture of metal precision components
25998 Slitting, shearing and pasting of metal sheeting
25999 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (including voice coil magnets)
26111 Manufacture of discrete devices (e.g. diodes, light-emitting diodes, transistors and rectifiers)
26112 Semiconductor wafer fabrication
26113 Assembly and testing of semiconductors
26114 Manufacture of solar wafers
26115 Manufacture of solar cells
26119 Manufacture of semiconductor devices n.e.c.
26121 Manufacture of capacitors
26122 Manufacture of printed circuit boards without electronic parts
26123 Manufacture of printed circuit boards with electronic parts
26124 Manufacture of piezo-electric devices (e.g. quartz crystals, quartz crystal filters, delay lines)
26125 Manufacture of electronic display devices except light emitting diodes
26126 Manufacture of electronic connectors
26129 Manufacture of other electronic components and boards n.e.c.
26201 Manufacture of computers and data processing equipment except computer peripheral equipment
26202 Manufacture of disk drives (including CD-ROM drives, DVD-ROM drives, optical drives, flash drives, tape drives, solid state drives, storage subsystems)
26203 Manufacture of printers
26204 Manufacture of smart cards and related products (e.g. smart card readers)
26209 Manufacture of computers and peripheral equipment n.e.c.
26301 Manufacture of telecommunications apparatus (e.g. PBX equipment, telephones except cellular)
26302 Manufacture of networking products (e.g. routers, switches)
26303 Manufacture of wireless communications equipment (e.g. cellular phones)
26304 Manufacture of electronic security systems (including electronic sensors, burglar and fire alarm systems)
26309 Manufacture of communications equipment n.e.c.
26400 Manufacture of consumer electronics
26511 Manufacture and repair of engineering and scientific instruments
26512 Manufacture and repair of measuring devices (e.g. meters)
26513 Manufacture and repair of process control equipment and related products
26521 Manufacture of fully electronic watches and clocks
26522 Manufacture of electro-mechanical watches and clocks (e.g. watches and clocks with moving parts and battery)
26523 Manufacture of mechanical watches and clocks
26524 Manufacture of parts and accessories for watches and clocks
26601 Manufacture and repair of electrotherapeutic devices
26602 Manufacture and repair of irradiation and electromedical equipment and instruments
26701 Manufacture of photographic equipment and parts (including lenses)
26709 Manufacture of optical instruments and photographic equipment n.e.c.
26801 Manufacture of disk media
26802 Manufacture of blank magnetic tapes, diskettes, Blu-ray technology discs, CDs, DVDs and VCDs
27101 Manufacture and repair of electric motors
27102 Manufacture and repair of electric generators
27103 Manufacture and repair of transformers
27104 Manufacture and repair of switchgear and switchboard apparatus (including switches, circuit breakers and electrical control panels)
27109 Manufacture and repair of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus n.e.c. (e.g. busbar trunking)
27201 Manufacture of primary batteries
27202 Manufacture of secondary batteries
27321 Manufacture of telecommunications cables and wires
27322 Manufacture of electric power cables and wires
27323 Manufacture of enamelled wires (used for winding of motors, transformers etc)
27324 Manufacture of wire and cable assemblies and harnesses
27329 Manufacture of other electronic and electric wires and cables n.e.c.
27330 Manufacture and repair of wiring devices
27400 Manufacture and repair of electric lamps and lighting equipment (including silver reflectors, fittings and parts)
27501 Manufacture of electrical household appliances (e.g. refrigerators, hot plates, toasters, food mixers, cookers, hair dryers, fans, shavers)
27509 Manufacture of domestic appliances n.e.c. (e.g. non-electric cooking ranges, grates, stoves)
27901 Manufacture of fuel cells
27902 Manufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies (including sound or visual signalling apparatus, electrical insulators except porcelain or glass)
28111 Manufacture and repair of engines and turbines except aircraft, vehicle, cycle and marine engines
28112 Manufacture and repair of marine engine
28121 Manufacture and repair of pumps (e.g. hydraulic pumps, drainage pumps)
28122 Manufacture and repair of taps, cocks and valves
28129 Manufacture and repair of pumps, compressors, taps and valves n.e.c.
28141 Manufacture of bearings (including disc and ball bearings)
28142 Manufacture and repair of gears, gearing and driving elements
28150 Manufacture and repair of ovens, furnaces and furnace burners
28161 Manufacture and repair of lifting and hoisting machinery except electrical
28162 Manufacture and repair of lifts and escalators
28169 Manufacture and repair of lifting and handling equipment n.e.c. (including conveying systems and industrial automated systems)
28171 Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
28172 Repair and maintenance of office machinery and equipment
28181 Manufacture and repair of industrial robots (including Automated Guided Vehicles (AGVs))
28182 Manufacture and repair of service robots
28189 Manufacture and repair of robots n.e.c.
28191 Manufacture and repair of refrigerating, air-conditioning and ventilating machinery and equipment except household refrigerators
28192 Manufacture and repair of separation/mixing equipment (e.g. filters, separators, mixers)
28193 Manufacture and repair of solar modules and panels
28194 Manufacture and repair of welding and soldering equipment (including arc welding electrodes)
28195 Manufacture and repair of packaging machinery
28199 Manufacture and repair of other general purpose machinery and equipment except electrical and electronic n.e.c.
28210 Manufacture and repair of agricultural and forestry machinery
28221 Manufacture and repair of machinery and machine-tools – metal cutting types (e.g. lathes, milling machines, shaping machines)
28222 Manufacture and repair of machinery and machine-tools – metal forming types (e.g. forging press, cold heading machines, press breaks)
28223 Manufacture of dies, moulds, tools, jigs and fixtures
28224 Manufacture of machine tool accessories (e.g. small cutting tools, precision measuring tools and other attachments such as tool holders)
28225 Manufacture and repair of metal additive manufacturing (AM) equipment (including metal powder)
28229 Manufacture and repair of metal-forming machinery and machine tools n.e.c. (including metalworking machinery)
28241 Manufacture and repair of oil rigs
28242 Manufacture and repair of other oilfield and gasfield machinery and equipment (e.g. derricks, tool joints)
28243 Manufacture and repair of construction machinery and parts
28249 Manufacture and repair of machinery for mining, quarrying and construction n.e.c.
28251 Manufacture and repair of machinery for food products processing
28252 Manufacture and repair of machinery for beverage production
28253 Manufacture and repair of machinery for tobacco processing
28260 Manufacture and repair of machinery for textile, apparel and leather production
28271 Manufacture of probe cards
28272 Manufacture of bonding tools
28273 Manufacture and repair of semiconductor assembly and testing equipment (including computer burn-in system)
28274 Manufacture and repair of semiconductor foundry equipment
28291 Manufacture and repair of water/waste water treatment equipment
28292 Manufacture and repair of plastic processing machinery
28293 Manufacture and repair of woodworking machinery
28294 Manufacture and repair of polymer additive manufacturing (AM) equipment
28299 Manufacture and repair of other special purpose machinery n.e.c. (including plating equipment, industrial paint mixers and chemical mixing equipment)
28300 Installation of industrial machinery and equipment, mechanical engineering works
29100 Manufacture and assembly of motor vehicles
29200 Manufacture of motor vehicle bodies (coachwork), trailers and semi-trailers
29300 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles (e.g. engine parts, brakes, clutches, axles, gear boxes)
30110 Building and repairing of ships, tankers and other ocean-going vessels (including conversion of ships into off-shore structures)
30120 Building and repair of pleasure crafts, lighters and boats
30200 Manufacture and repair of railway and tramway locomotives and rolling stock (including specialised parts except engines, electric motors and signalling equipment)
30301 Manufacture and assembly of aircraft and spacecraft (including aircraft engines and other parts)
30302 Repair and servicing of aircraft and spacecraft (including aircraft engines and other parts)
30400 Manufacture of military fighting vehicles
30910 Manufacture and assembly of motorcycles and scooters (including engines and other parts and accessories)
30920 Manufacture and assembly of bicycles, tricycles, trishaws and invalid carriages (including parts and accessories)
30990 Manufacture of other transport equipment n.e.c. (e.g. carts, wagons)
31001 Manufacture of furniture and fixtures of wood (including upholstery)
31002 Manufacture of furniture of rattan and cane
31003 Manufacture of furniture and fixtures primarily of metal
31004 Manufacture of furniture of other materials except primarily of stone, ceramic or concrete
31005 Manufacture of window and door screens and shades
31006 Manufacture of mattresses including those of foam rubber
31009 Manufacture of furniture n.e.c.
32111 Manufacture of jewellery except costume jewellery
32112 Manufacture of pewter ware
32119 Manufacture of jewellery and related articles n.e.c. (except costume jewellery)
32120 Manufacture of costume jewellery and related articles
32200 Manufacture of musical instruments
32300 Manufacture of sporting and athletic goods (including gym, diving and underwater equipment)
32400 Manufacture of games and toys
32501 Manufacture of medical research and clinical diagnostic instruments and supplies (e.g. reagents)
32502 Manufacture of medical disposables and surgical supplies (e.g. test kits, syringes, tubes, fluid administration sets)
32503 Manufacture of implantables and artificial limbs (e.g. heart valves, stents, orthopaedic implants)
32504 Manufacture of ophthalmic goods (e.g. spectacles, contact lenses and parts)
32509 Manufacture of medical and dental tools, instruments and supplies n.e.c.
32901 Manufacture of signs and advertising displays (including neon-lighting)
32909 Other manufacturing industries n.e.c.
35101 Generation of electricity by fossil fuels
35102 Generation of electricity by other sources (e.g. solar power, biofuels etc)
35103 Transmission, distribution and sale of electricity
35104 Other related services (e.g. electricity brokers, meter reading)
35201 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
35202 Processing of natural gas
35203 Other related services (e.g. arranging for sale of natural gas)
35300 Supply of air or water for cooling or heating purposes
36000 Collection, purification and distribution of water (including desalination of water)
37000 Operation of sewer systems (including sewer treatment facilities)
38100 Collection of waste
38200 Treatment and disposal of waste (including remediation activities)
38301 Recycling of metal waste and scrap
38309 Recycling of non-metal waste n.e.c. (e.g. marine clay and oil sludge)
41001 General contractors (building construction including major upgrading works)
41002 Structural repair contractors
41009 Building construction n.e.c.
42101 General contractors (non-building construction)
42102 Road and railway construction
42103 Bridge, tunnel, viaduct and expressway construction
42201 Water and gas pipe-line and sewer construction
42202 Communications and power line construction
42901 Land reclamation works
42902 Dam and drainage construction
42903 Marine construction (e.g. harbours, piers, docks, wharves)
42909 Construction of other civil engineering projects n.e.c. (e.g. playground systems)
43110 Wrecking and demolition works
43121 Soil investigation, treatment and stabilisation (including grouting and guniting)
43122 Excavation and earthmoving works
43129 Site preparation n.e.c.
43210 Electrical works
43220 Installation of plumbing, heating (non-electric) and air-conditioning systems
43291 Installation and erection of building equipment (e.g. lifts, escalators, travellators)
43292 Installation of fire protection and security alarm systems
43293 Installation of building automated systems for remote monitoring
43294 Installation of awning and window shades
43295 Installation of thermal and sound insulation (including solar control films)
43296 Signcraft installation
43299 Other construction installation n.e.c.
43301 Renovation contractors
43302 Tile setting and plastering
43303 Joinery and other woodworks (e.g. laminated or parquet flooring)
43304 Painting and decorating
43305 Glass and glazing works (including mirror and shower screen installation)
43306 Curtain walling/cladding works
43307 Installation of doors, gates, grilles and windows
43309 Building completion and finishing n.e.c.
43901 Foundation works (including micropiling, conventional piling and underpinning)
43902 Brick laying, stone setting and cement works
43903 Roofing works (including timber carcassing)
43904 Production of pre-cast components
43905 Scaffolding works
43906 Sandblasting/Shotblasting works (except ships)
43907 Production of Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) modules
43909 Other specialised construction and related activities n.e.c. (excluding online marketplaces)
46100 Wholesale on a fee or commission basis (excluding online marketplaces)
46211 Wholesale of cut flowers and plants
46212 Wholesale of aquarium fishes (including food and accessories)
46213 Wholesale of pet birds and animals (including food and accessories)
46219 Wholesale of agricultural raw materials and live animals n.e.c. (excluding tropical produce)
46221 Wholesale of rubber (including rubber brokers)
46222 Wholesale of pepper and other spices
46223 Wholesale of coffee, cocoa and tea
46224 Wholesale of coconut
46225 Wholesale of palm oil
46229 Wholesale of tropical produce n.e.c.
46301 Wholesale of fruits and vegetables (including fresh and frozen)
46302 Wholesale of livestock, meat, poultry, eggs and seafood (including fresh and frozen)
46303 Wholesale of a general line (wide range) of groceries (e.g. cereals, sugar, edible oils, sauces and dairy products)
46304 Wholesale of confectionery and bakery products
46305 Wholesale of ice-cream
46306 Wholesale of health supplements
46307 Wholesale of liquor, soft drinks and beverages
46308 Wholesale of tobacco products
46309 Wholesale of food, beverages and tobacco n.e.c. (including dried or canned)
46411 Wholesale of textiles and leathers
46412 Wholesale of adults’ clothing
46413 Wholesale of children and infants’ clothing (including products and accessories for infants)
46414 Wholesale of footwear
46415 Wholesale of bags, luggage and travel accessories
46416 Wholesale of sewing and clothing accessories (e.g. button, thread, lace, zip, belt, tie)
46421 Wholesale of jewellery made from precious metals and stones
46422 Wholesale of costume jewellery
46423 Wholesale of watches and clocks
46424 Wholesale of cosmetics and toiletries
46429 Wholesale of personal effects n.e.c.
46431 Wholesale of furniture (including mattresses, cushions)
46432 Wholesale of furnishings (including curtains, carpets, wallpaper)
46433 Wholesale of lighting and lighting accessories
46434 Wholesale of crockery, cutlery and kitchen utensils
46435 Wholesale of household electrical appliances and equipment (including household air-conditioners)
46436 Wholesale of audio and video equipment except electrical and electronic components (e.g. radio and television sets, sound reproducing and recording equipment)
46437 Wholesale of musical instruments and scores
46439 Wholesale of furniture, home furnishings and other household equipment n.e.c.
46441 Wholesale of sporting goods and equipment (including bicycles and healthcare equipment)
46442 Wholesale of music and video recordings (e.g. DVDs, Blu-ray discs)
46443 Wholesale of toys and games
46444 Wholesale of computer games (including electronic games and video game consoles)
46449 Wholesale of sporting and other recreational goods n.e.c.
46451 Wholesale of antiques and works of art
46452 Wholesale of handicrafts and gifts
46453 Wholesale of artificial flowers and plants
46459 Wholesale of handicrafts and fancy goods n.e.c.
46461 Wholesale of medicinal and pharmaceutical products (Western)
46462 Wholesale of medicine and herbs (other than Western)
46471 Wholesale of paper and paper products
46472 Wholesale of packaging materials
46473 Wholesale of stationery
46474 Wholesale of books and magazines
46479 Wholesale of paper, paper and cellophane products and stationery n.e.c.
46491 Wholesale of optical equipment and supplies (excluding binoculars)
46492 Wholesale of photographic equipment and supplies (including binoculars)
46499 Wholesale of other household goods n.e.c.
46511 Wholesale of computer hardware and peripheral equipment (except cybersecurity related hardware and peripheral equipment)
46512 Wholesale of computer software (except games and cybersecurity software)
46513 Wholesale of computer accessories (e.g. memory cards, computer cables)
46514 Wholesale of cybersecurity software, hardware and peripheral equipment
46521 Wholesale of telecommunications equipment (excluding handphones)
46522 Wholesale of electronic components
46523 Wholesale of handphones, handphone peripheral equipment and other telecommunications equipment
46530 Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
46541 Wholesale of industrial machinery and equipment (e.g. industrial crane)
46542 Wholesale of construction equipment (e.g. concrete mixer)
46543 Wholesale of lifts, escalators and industrial and office air-conditioning equipment
46544 Wholesale of electrical and wiring accessories
46549 Wholesale of industrial, construction and related machinery and equipment n.e.c.
46551 Wholesale of marine equipment and accessories (including marine navigational equipment and radar)
46552 Wholesale of aircraft equipment and supplies (including aeronautical equipment)
46559 Wholesale of transport equipment except motor vehicles and motorcycles n.e.c.
46561 Wholesale of motor vehicles except motorcycles and scooters
46562 Wholesale of motorcycles and scooters
46563 Wholesale of parts and accessories for vehicles
46591 Wholesale of office machines and equipment (including accessories)
46592 Wholesale of medical, professional, scientific and precision equipment
46593 Wholesale of commercial food service equipment (e.g. hotel kitchen equipment)
46594 Wholesale of service establishment equipment and supplies (e.g. beauty salon equipment)
46595 Wholesale of security and safety equipment
46599 Wholesale of other machinery and equipment n.e.c.
46610 Wholesale of fuels and related products
46620 Wholesale of metals and metal ores (e.g. steel pipes) except general hardware
46631 Wholesale of logs, sawn timber, plywood and related products
46632 Wholesale of general hardware (e.g. locks, hinges)
46633 Wholesale of structural clay and concrete products (e.g. mosaic tiles, bricks)
46634 Wholesale of paints (including varnishes and supplies)
46635 Wholesale of glass
46639 Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies n.e.c. (e.g. cement, sand)
46641 Wholesale of basic industrial chemicals (except fertilisers)
46642 Wholesale of chemical fertilisers
46643 Wholesale of petrochemical products
46649 Wholesale of chemicals and chemical products n.e.c.
46651 Wholesale of scrap, junk and waste dealers
46659 Wholesale of other intermediate products, waste and scrap n.e.c.
46661 Ship chandlers
46662 Ship bunkering
46900 Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product
47101 Supermarkets and hypermarkets
47102 Mini-marts, convenience stores and provision shops
47103 Department stores
47109 Retail sale in other non-specialised stores n.e.c.
47211 Retail sale of fruits and vegetables
47212 Retail sale of meat, poultry, eggs and seafood
47213 Retail sale of confectionery and bakery products (not manufactured on site)
47214 Retail sale of health supplements
47219 Retail sale of food n.e.c.
47220 Retail sale of beverages
47230 Retail sale of tobacco products
47311 Retail sale of motor vehicles except motorcycles and scooters
47312 Retail sale of motorcycles and scooters
47313 Retail sale of tyres and batteries
47314 Retail sale of spare parts and accessories for motor vehicles
47320 Retail sale of automotive fuel (e.g. petrol kiosks, CNG refilling stations)
47411 Retail sale of handphones and peripheral equipment
47412 Retail sale of computer hardware (including handheld computers) and peripheral equipment, and computer software (except games and cybersecurity hardware and software)
47413 Retail sale of computer games (including electronic games and video game consoles)
47414 Retail sale of computer and office equipment consumables (e.g. printer cartridges)
47415 Retail sale of cybersecurity software, hardware and peripheral equipment
47420 Retail sale of audio and video equipment (e.g. radio and television sets, sound reproducing and recording equipment)
47510 Retail sale of textiles
47521 Retail sale of paints
47522 Retail sale of hardware (e.g. chains, changkols, axes)
47529 Retail sale of hardware, paint and glass n.e.c. (e.g. wood, glass, sanitary ware, Do-It-Yourself materials)
47531 Retail sale of furniture (including mattresses, cushions)
47532 Retail sale of furnishings (e.g. curtains, carpets, pillow cases)
47533 Retail sale of lighting and lighting accessories
47534 Retail sale of crockery, cutlery and kitchen utensils
47535 Retail sale of household electrical appliances and equipment (e.g. vacuum cleaners, washing machines, refrigerators)
47536 Retail sale of musical instruments and scores
47537 Retail sale of security and safety equipment
47539 Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household articles n.e.c.
47610 Retail sale of books, newspapers and stationery (including newsvendors)
47620 Retail sale of music and video recordings (e.g. DVDs, Blu-ray discs)
47630 Retail sale of sports apparel and equipment (including bicycles, boats and healthcare equipment)
47640 Retail sale of games and toys
47711 Retail sale of clothing for adults
47712 Retail sale of children and infants’ clothing (including products and accessories for infants)
47713 Retail sale of footwear
47714 Retail sale of bags, luggage and travel accessories
47715 Retail sale of sewing and clothing accessories (e.g. button, thread, lace, zip, belt, tie)
47719 Retail sale of clothing, footwear and leather articles n.e.c.
47721 Retail sale of cosmetics and toiletries (including skin care products)
47722 Pharmacies and drug stores (Western)
47723 Chinese medicine shops
47729 Retail sale of pharmaceutical and medical goods n.e.c.
47731 Retail sale of jewellery made from precious metals and stones
47732 Retail sale of costume jewellery
47733 Retail sale of watches and clocks
47739 Retail sale of personal effects n.e.c.
47741 Retail sale of antiques and works of art
47742 Retail sale of handicrafts, collectibles and gifts
47743 Retail sale of cut flowers (including wreaths)
47744 Retail sale of artificial flowers and plants
47745 Retail sale of aquarium fishes (including food and accessories)
47746 Retail sale of pet birds and animals (including food and accessories)
47749 Retail sale of handicrafts and fancy goods, flowers, plants and pet animals n.e.c.
47751 Retail sale of spectacles and other optical goods
47752 Retail sale of cameras and other photographic goods
47759 Retail sale of optical and photographic goods n.e.c.
47761 Retail sale of joss paper and other ceremonial products
47762 Retail sale of liquefied petroleum gas (LPG)
47769 Retail sale of specific commodities n.e.c.
47770 Retail sale of second-hand goods in stores
47801 Stalls (including pushcarts) selling uncooked food
47802 Stalls (including pushcarts) selling other commodities (other than uncooked food)
49101 Railroad services
49102 Mass rapid transit systems (including light rail)
49211 Public bus services (scheduled services)
49212 Chartered bus services (including school buses)
49213 Inter-country bus services
49214 Street-hail and ride-hail service providers
49215 Rental and leasing of cars with driver (excluding street-hail and ride-hail service providers)
49220 Aerial cableways (including cable car services)
49231 Freight transport by road
49232 Moving services
49233 Rental and leasing of freight land transport vehicle (e.g. lorries and trucks) with driver
49300 Transport via pipelines
50011 International cruise services
50012 Other sight-seeing cruise services (e.g. harbour and river cruises)
50013 Passenger ferry services
50014 Chartering of ships and boats with crew (passenger)
50021 Shipping companies, including chartering of ships and boats with crew (freight)
50022 Operators and charterers of barges, tugboats and bumboats (freight)
50023 Branches of foreign shipping lines
51001 Airlines (passenger)
51002 Airlines (freight)
51003 Branches of foreign airlines (passenger)
51004 Branches of foreign airlines (freight)
51005 Aircraft chartering with operator
52101 General warehousing
52102 Refrigerated warehousing and storage
52103 Storage for dangerous goods
52109 Specialised storage n.e.c. (e.g. wine warehousing, document storage and warehousing)
52211 Carpark management and operation services
52212 Motor vehicle towing services
52219 Supporting services to land transport n.e.c.
52221 Representative offices of foreign shipping lines
52222 Shipping agencies (freight)
52223 Port operators
52224 Lighterage services
52225 Salvaging of distressed vessels and cargos
52226 Ship management services
52227 Ship brokering services
52229 Supporting services to water transport n.e.c.
52231 Representative offices of foreign airlines
52232 Airline agencies (freight)
52233 Airport operation services
52234 Airport terminal services (e.g. ground service activities)
52239 Supporting services to air transport n.e.c.
52241 Container depot services
52242 Crane services for all industries except construction
52243 Stevedoring services
52251 Classification societies
52252 Marine surveying services other than classification societies
52291 Cargo surveying services
52292 Freight transport arrangement
53100 National post activities (e.g. postal services)
53200 Courier activities other than national post activities
55101 Hotels
55102 Chalets
55103 Short term accommodation activities other than hotels and chalets
55900 Hostels and dormitories for students, workers and other individuals
56111 Restaurants
56112 Cafes
56121 Fast food outlets
56122 Food courts, coffee shops and canteens (with mainly food and beverage income)
56123 Food kiosks mainly for takeaway and delivery
56130 Pubs
56140 Stalls selling cooked food and prepared drinks (including stalls at food courts and mobile food hawkers)
56200 Food caterers
58110 Publishing of books, brochures, musical books and other publications
58120 Publishing of directories and mailing lists (including financial databases)
58131 Publishing of news
58132 Publishing of journals, periodicals and magazines
58190 Other publishing activities (excluding online marketplaces)
58201 Publishing of games software/applications
58202 Publishing of software/applications (non-games)
59111 Movie production
59112 Production of advertisements, corporate videos and event videos
59113 Production of dramas, variety shows and documentaries (including production of television programme)
59114 Animation production
59119 Movie, video, television and other programme production activities n.e.c.
59120 Movie, video, television and other programme post-production activities (including remastering)
59131 Movie distribution
59132 Distribution of television programmes (e.g. dramas, variety shows and documentaries)
59139 Movie, video, television and other programme distribution activities n.e.c.
59140 Movie projection activities (including cinemas)
59201 Sound recording production
59202 Music publishing and distribution activities
60100 Radio programme production and broadcasting
60200 Television programming and broadcasting (including cable, satellite, terrestrial television, internet and mobile)
61011 Wired telecommunications network operation (including fixed-line, fibre optics, local/international PSTN and leased circuits)
61012 Mobile cellular and other wireless telecommunications network operation
61013 Satellite telecommunications network operation
61091 Telecommunications resellers/third party telecommunications providers (including value-added network operators)
61092 Internet access providers, include ISPs
61099 Other telecommunications activities n.e.c. (e.g. provision of VoIP (Voice over Internet Protocol services))
62011 Development of software and applications (except games and cybersecurity)
62012 Development of computer games
62013 Development of software for cybersecurity
62021 Information technology consultancy (except cybersecurity)
62022 Information technology cybersecurity consultancy
62023 Computer facilities management activities
62090 Other information technology and computer service activities (e.g. disaster recovery services)
63111 Data centres
63112 Hosting services by non-data centres
63119 Data analytics, processing and related activities n.e.c.
63120 Internet search engines
63201 Online marketplaces for goods (including food)
63202 Online marketplaces for health services
63203 Online marketplaces for education services
63204 Online marketplaces for travel services
63205 Online marketplaces for real estate services
63209 Online marketplaces for services n.e.c.
63901 News agency activities
63909 Other information service activities n.e.c.
64110 Central bank
64120 Full banks
64130 Wholesale banks
64140 Merchant banks
64150 Finance companies (with deposit taking functions)
64190 Other monetary intermediation
64201 Bank/Financial holding companies (including insurance holding company)
64202 Other holding companies
64300 Trusts, funds and similar financial entities (e.g. collective portfolio investment funds (excluding those with rental income))
64910 Financial leasing companies
64921 Thrift and loan societies and credit associations
64922 Credit card services
64923 Mutual benefits organisations
64924 Money-lending
64925 Pawnbrokerage
64929 Other credit agencies n.e.c. (e.g. motor finance)
64991 Factoring companies
64992 Representative offices of foreign banks
64993 Remittance services
64994 Treasury centres
64999 Other financial service activities, except insurance and pension funding activities n.e.c.
65110 Life insurance
65121 Marine insurance
65122 Captive insurance
65123 Import, export and credit insurance
65124 General insurance (except marine and import, export & credit insurance)
65201 Life reinsurance
65202 General reinsurance
65301 Provident funding
65302 Pension funding
66110 Securities and commodities exchange
66121 Stock, share and bond brokers and dealers
66122 Foreign exchange brokers and dealers
66123 Gold bullion brokers and dealers
66124 Commodity (excluding gold) and futures brokers and dealers
66125 Carbon credit brokers/traders
66126 Money-changing services
66129 Security dealings and commodity contracts brokerage activities n.e.c.
66191 Trustee, fiduciary and custody services firms (including nominee companies, trustees and REIT trustees)
66192 Corporate finance advisory services
66193 Clearing and settlement of financial instruments
66194 Activities auxiliary to fund management activities (e.g. independent fund administration firms)
66195 Transaction/Payment processing services
66199 Other activities auxiliary to financial service activities n.e.c. (e.g. mortgage advisory firms)
66210 Risk and damage evaluation (e.g. loss adjusting, claims adjusting)
66221 Insurance agencies and agents (including financial planning services)
66222 Insurance brokers
66291 Representative offices of foreign insurers and professional reinsurers
66292 Captive managers
66299 Other activities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c. (e.g. activities of actuaries)
66301 Traditional/Long-only asset/Portfolio management
66302 Hedge fund management
66303 Property fund management (including REIT management and direct property fund management)
66304 Private equity firms
66305 Venture capital activities
66306 Single/Multiple family offices activities (e.g. managing investments and trusts for a single or multiple families)
66307 Private debt funds
66309 Fund management activities n.e.c.
68101 Real estate developers
68102 Operating of serviced apartments
68103 Letting of self-owned or leased real estate property except food courts, coffee shops and canteens (e.g. office/exhibition space, shopping mall, self-storage facilities)
68104 Letting and operating of self-owned or leased food courts, coffee shops and canteens (with mainly rental income)
68105 Collective portfolio investment funds with rental income
68106 Management of self-owned strata titled property (i.e. Management Corporation Strata Title)
68201 Real estate agencies and valuation services
68202 Town councils
68203 Residential (other than town councils), commercial and industrial real estate management
68209 Real estate activities on a fee or commission basis n.e.c. (excluding online marketplaces)
69101 Legal activities (excluding online marketplaces)
69102 Arbitration and mediation services (excluding online marketplaces)
69201 Accounting and auditing services (excluding online marketplaces)
69202 Book-keeping services (excluding online marketplaces)
70101 Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices
70102 Business representative offices
70201 Management consultancy services
70202 Management consultancy services for healthcare organisations
70203 Management consultancy services for hotels
70204 Human resource consultancy services
70205 Public relations, marketing and brand consultancy services
70206 Port, shipping and maritime-related consultancy services
70209 Management consultancy services n.e.c.
71111 Architectural services
71112 Landscape design and landscape architecture
71113 Quantity surveying services
71114 Land surveying services
71119 Other surveying services n.e.c. (e.g. geophysical, geologic, seismic, hydrographic surveying services)
71121 General building engineering design and consultancy services
71122 Process and industrial plant engineering design and consultancy services
71123 Engineering design and consultancy services in energy management and clean energy systems
71124 Environmental engineering design and consultancy services (except clean energy)
71125 Infrastructure engineering design and consultancy services
71126 Engineering design and consultancy services supporting mining, oil and gas extraction and offshore exploration activities
71129 Engineering design and consultancy activities n.e.c.
71200 Technical testing and analysis services (including certification of products and services)
72101 Research and experimental development on biotechnology (excluding medical science)
72102 Research and experimental development on electronics (excluding medical science)
72103 Research and experimental development on chemicals (excluding medical science)
72104 Research and experimental development on engineering
72105 Research and experimental development on environment and clean technologies (excluding biotechnology)
72106 Research and experimental development on medical science
72109 Research and experimental development on natural sciences n.e.c.
72200 Research and experimental development on social sciences and humanities
73100 Advertising activities
73200 Market research and public opinion polling
74111 Electronics-related industrial design services
74112 Transport-related industrial design services
74113 Furniture design services
74119 Industrial design activities n.e.c.
74191 Interior design services
74192 Art and graphic design services
74193 Fashion (including accessories) design services
74194 Exhibition stand design services
74199 Other specialised design activities n.e.c.
74200 Photographic activities
74901 Translation services
74902 Brokerage and consultancy services of intellectual property assets
74903 Agrotechnology consultancy services
74904 Carbon consultancy services
74905 Agents for artistes, athletes, models and other performers
74909 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
75000 Veterinary activities
77101 Renting and leasing of private cars without driver (excluding online marketplaces)
77102 Renting and leasing of bicycles and inline/roller skates
77109 Renting and leasing of land transport equipment (except cars) without driver n.e.c. (excluding online marketplaces)
77210 Renting and leasing of recreational and sports goods
77220 Renting of VCDs and DVDs
77291 Renting and leasing of furniture, utensils and electronic equipment for household use
77292 Renting of attire (e.g. costumes)
77299 Renting and leasing of other personal and household goods n.e.c. (excluding online marketplaces)
77310 Renting of water transport equipment without operator (e.g. commercial boats and ships without operator)
77320 Renting of air transport equipment without operator (e.g. airplanes without operator)
77330 Renting of construction and civil engineering machinery and equipment
77341 Renting of computers and peripheral equipment
77342 Renting of office machinery and equipment
77391 Renting and leasing of professional radio and television sets and sound reproducing and recording equipment
77392 Renting of industrial machinery and equipment
77399 Renting of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (excluding online marketplaces)
77400 Leasing of non-financial intangible assets (e.g. patents, trade marks, brand names etc)
78101 IT manpower contracting services
78102 Manpower contracting services (excluding IT manpower)
78103 Domestic worker employment placement agencies (excluding online marketplaces)
78104 Employment agencies (excluding domestic worker employment placement agencies and online marketplaces)
78300 Management of human resource functions
79101 Travel agencies and tour operators (mainly inbound)
79102 Travel agencies and tour operators (mainly outbound)
79200 Timesharing service activities
80100 Private security activities
80200 Detective and investigation activities
81211 General cleaning services (including cleaning of public areas, offices and factories) except household cleaning and online marketplaces
81212 Domestic/Household cleaning services (excluding online marketplaces)
81291 Pest control services not in connection with agriculture
81292 Cleaning of swimming pools, spas and fountains
81299 Other cleaning services n.e.c. (excluding online marketplaces)
81300 Landscape planting, care and maintenance service activities (e.g. garden installation and maintenance, grass cutting, tree felling, pruning)
82110 Office administrative services on a fee or contract basis (e.g. billing and record keeping)
82191 Stenographic and secretarial services
82192 Duplicating and photo-copying services
82199 Other specialised office support activities n.e.c.
82200 Call centres
82301 Exhibition organisers
82302 Convention/Conference organisers
82303 Event/Concert organisers
82304 Exhibition stand contractors
82911 Debt collection services
82912 Credit rating agencies
82920 Packaging activities
82991 Activities of auction houses
82999 Other business support service activities (e.g. administration of loyalty programmes)
84110 Executive, legislative and other general public administration (e.g. Istana, parliament, tax authority)
84120 Public administration of economic and social programmes
84210 Foreign affairs
84221 Armed forces
84229 Defence activities n.e.c.
84231 Judiciary and related services
84232 Police
84233 Prisons
84234 Other places of detention, correction and rehabilitation
84235 Civil defence
84239 Public order and safety activities n.e.c.
85101 Nurseries and kindergartens
85102 Primary schools
85211 Secondary schools including combined primary and secondary schools
85212 Junior colleges and centralised pre-university institutes (post-secondary non-tertiary) including combined secondary schools and post-secondary non-tertiary schools
85213 Commercial schools offering general secondary and post-secondary non-tertiary education programmes
85220 Technical and vocational secondary and post-secondary non-tertiary education
85230 International and foreign system schools
85240 Schools for special needs
85250 Specialised education schools
85301 Polytechnics
85302 Universities
85303 Teachers’ training institute
85304 Commercial schools offering higher education programmes
85401 Training courses for construction, real estate, security and investigation services, cleaning, landscaping, waste management and pest management
85402 Training courses for healthcare, education, community and social services
85403 Training courses for food and beverage, retail and accommodation, tour operators, travel agencies & travel-related reservation services
85404 Training courses for manufacturing
85405 Training courses for information and communications, finance and professional services
85406 Training courses for wholesale trade, logistics and transport
85407 Training courses for sports and games
85408 Training courses for music, dancing, art, speech and drama
85409 Training courses n.e.c.
85501 Student recruitment agencies
85502 Examination and accreditation agencies for education services
85509 Educational support services n.e.c. (excluding online marketplaces)
86101 Acute hospitals
86102 Community hospitals
86109 Other hospitals n.e.c. (e.g. psychiatric hospital)
86201 Clinics and other general medical services (Western)
86202 Clinics and other general medical services (Non-Western)
86203 Specialised medical services (including day surgical centres)
86204 Dental services
86901 Medical laboratories (e.g. blood analysis laboratories)
86902 Medical diagnostic imaging centres (e.g. X-ray services)
86903 Ambulance and medical evacuation services
86904 Home healthcare services
86905 Dialysis services
86909 Other health services n.e.c. (excluding online marketplaces)
87010 Nursing and personal care facilities (including nursing homes and hospices)
87021 Residential care services for the elderly (e.g. home for the aged)
87022 Residential care services for children (e.g. children’s homes, orphanages)
87029 Other residential care services n.e.c.
88101 Social services for the elderly (e.g. befriender services, meal services, drop-in centres)
88102 Social services for persons with disabilities (e.g. day activity centres for people with disabilities)
88911 Child care services for pre-school children (including infant care services)
88912 Child/Student care services for school-going children (e.g. before and after-school care centres, student care centres)
88913 Social services for children and youths (e.g. youth outreach services, adoption services)
88919 Social services without accommodation for children, youth and families n.e.c.
88920 Community development councils and grassroots organisations
88991 Job training and vocational rehabilitation services
88992 Charitable and other supporting activities aimed at humanitarian work
88999 Other social services without accommodation n.e.c.
90001 Production of live stage presentations
90002 Performing arts venue operation
90003 Orchestras, musical bands, choirs and dance groups
90009 Dramatic arts, music and other arts production-related activities n.e.c. (e.g. stage, lighting and sound services)
91010 Libraries and archives activities
91021 Museums
91029 Preservation of historical sites, buildings, artefacts and paintings, cultural villages and other related activities n.e.c.
91030 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
92001 Horse-racing and other betting activities
92002 Casinos
93111 Fitness centres and gymnasiums
93119 Operation of sports facilities n.e.c. (e.g. bowling alleys, tennis centres, billiard halls, football stadium)
93120 Activities of sports clubs/associations and related activities
93201 Amusement theme parks
93202 Game arcade, online game aggregator, LAN game operators and gaming centres
93203 Night clubs, discotheques, dance clubs and karaoke lounges
93204 Recreation clubs (including country clubs)
93209 Other amusement and recreation activities n.e.c. (including recreation parks/beaches and recreational fishing)
94110 Activities of business and employers’ membership organisations
94120 Activities of professional membership organisations (e.g. medical associations, law societies, accountancy bodies)
94200 Activities of trade unions
94911 Churches
94912 Mosques
94913 Buddhist/Taoist temples
94914 Hindu/Sikh temples
94919 Activities of religious organisations n.e.c.
94920 Activities of political organisations
94991 Philanthropic trusts, foundations and related activities
94992 Ethnic associations (including clan associations, huay kuans)
94993 Associations for hobbies, recreational, cultural and extra-curricular activities (e.g. scouts/girl guides association, book clubs and photo, music, art and craft clubs)
94994 Student/Alumni bodies and related associations (e.g. parent-teacher associations, old boys’ associations)
94995 Organisations for the protection of the environment and animals
94999 Activities of other membership organisations n.e.c.
95110 Repair and maintenance of computer hardware, data processing equipment and computer peripherals
95120 Repair of communications equipment (e.g. mobile phones and fax machines)
95210 Repair of audio and video equipment (e.g. television sets, speakers and DVD players)
95220 Repair of domestic electrical/electronic appliances except audio and video equipment (e.g. refrigerators, washing machines and room air-conditioners)
95230 Repair of footwear and leather goods
95240 Repair and restoration of cabinets, furniture, upholstery, window shades and other fixtures
95291 Repair of bicycles and tricycles
95292 Repair of watches and clocks
95293 Repair of jewellery
95299 Repair of other personal and household goods n.e.c. (excluding online marketplaces)
95301 Repair and maintenance of motor vehicles (including installation of parts & accessories)
95302 Car washing and related services
95303 Vehicle inspection and valuation services
96011 Laundry and dry cleaning services except self-operated laundries
96012 Self-operated laundries
96021 Hairdressing salons/shops (including barber shops)
96022 Beauty salons and spas (including slimming, skin care and hair care centres)
96023 Manicure and pedicure services
96024 Massage parlours and foot reflexology
96029 Beauty and other personal care services n.e.c. (excluding online marketplaces)
96030 Funeral and related activities (including embalming, cremating and cemetery services, upkeep of cemeteries)
96040 Wedding and related activities (including bridal studios and wedding planners)
96091 Friendship, match-making and dating services
96092 Social escort services
96093 Astrology, palmistry and other fortune telling services
96094 Training of pets and animals
96095 Care services for pets and animals
96099 Other personal service activities n.e.c. (excluding online marketplaces)
97001 Activities of households as employers of domestic workers
97002 Activities of households as employers of other domestic personnel (e.g. housekeepers)
99010 Foreign embassies and trade representative offices
99020 Foreign armed forces
99090 Other extra-territorial organisations and bodies

Để download bảng mã và báo cáo kinh tế 2022, mời bạn đọc nhấn vào link tại đây

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã đưa đến bạn đọc thông tin về SSIC (Singapore Standard Industrial Classification) là gì? Có ý nghĩa như thế nào. Hy vọng với những thông tin trên mọi người sẽ hiểu rõ hơn về SSIC. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Vietcham Blog

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *