[TỔNG HỢP] Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

Góp vốn mua đất được hiểu là nhiều chủ thể cùng góp một khoản tiền hoặc là tài sản khác để mua một mảnh đất nào đó. Khi góp vốn sẽ được thực hiện thông qua Hợp đồng góp vốn mua đất. Vậy mẫu hợp đồng góp vốn mua đất sẽ như thế nào? Trong bài viết dưới đây Vietcham sẽ giới thiệu đến cho bạn đọc.

Hợp đồng góp vốn mua đất là gì?

Hợp đồng góp vốn mua đất là sự thỏa thuận của các bên về việc góp tiền hoặc là các tài sản khác để đầu tư, mua một diện tích nào đó. Hợp đồng sau khi được ký và có hiệu lực sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên, khi đó thì các bên phải thực hiện theo đúng như đã thỏa thuận.

hợp đồng góp vốn mua đất là gì

Việc lập hợp đồng góp vốn mua bán đất có ý nghĩa quan trọng với việc minh chứng thỏa thuận của các bên và đồng thời cũng giúp hạn chế những tranh chấp sẽ xảy ra về sau.

Những nội dung cần có trong hợp đồng góp vốn mua đất

Căn cứ theo Điều 505, 506, 507 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nội dung của hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của bên hợp tác và những đặc tính vốn có của hành vi mua bán đất thì trong hợp đồng cần có những nội dung cơ bản sau:

 • Thông tin chi tiết của các bên khi tham gia hợp đồng như Họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD…
 • Tài sản góp vốn
 • Phương thức, thời hạn thanh toán: Cần ghi rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc việc góp vốn trong bao lâu và phương thức góp thông qua hình thức nào: chuyển khoản, tiền mặt…
 • Mục đích góp vốn mua đất

nội dung hợp đồng góp vốn mua đất

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng như hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc nhận chuyển quyền sử dụng đất, tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến mua đất…
 • Phương thức giải quyết trong trường hợp xảy ra tranh chấp, thường là thương lượng, hòa giải. Nếu không thể có thể thông qua Tòa án hoặc bên thứ 3
 • Phân chia lợi nhuận và rủi ro giữa các bên trong hợp đồng nhằm tránh mâu thuẫn có thể xảy ra.

Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng góp vốn mua đất chi tiết và mới nhất:

→ Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (bà): ……………………………………

Số CMND (hộ chiếu):……………….

Cấp ngày……/…../……, tại………………………………….…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………

Fax (nếu có): …………………………………………………………

Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: ………………

Bên nhận góp vốn (gọi là bên B)

Ông (bà): ………………………………………………………………

Số CMND (hộ chiếu):……………….

Cấp ngày……/…../……, tại…………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………

Fax (nếu có): ………………………………………………

Số tài khoản: ………………… tại Ngân hàng: ……………………

Hai bên đồng ý thực hiện góp vốn với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A …………………

PHỤ LỤC KÈM THEO ………………………………………

…………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thỏa thuận là:……… ………(bằng chữ: …….……..)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản, tiền mặt, bắt đầu kể từ …………….. hạn cuối cùng góp vốn là …………

ĐIỀU 4 MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : ….…………để kinh doanh………………

ĐIỀU 5: ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN

Hai bên cam kết góp vốn là nếu muốn ngưng góp vốn thì phải có sự đồng ý của hai bên, không được tự ý rút vốn hay giảm vốn trong quá trình đầu tư, bởi nếu làm thế số tiền đang được đầu tư chưa sinh lời sẽ làm khó khăn cho dự án…

ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG (Nếu có)

Hai bên tuyệt đối thành thật, trung thành không được gian lận trong quá trình làm việc, nếu bắt được thì tùy mức độ nặng nhẹ mà phạt, kiểm điểm.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 • Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Tài sản góp vốn không có tranh chấp;
 • Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.

Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………

Bên A                                                              Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)               (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

→ Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

(V/v góp vốn kinh doanh mua bất động sản, đất đai)

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ……………….. tại ………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà……………. Giới tính ………………. Quốc tịch:………………………..

Sinh ngày: ………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………. ngày cấp ………… Nơi cấp………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………

2. Ông, bà………….. Giới tính ………………. Quốc tịch:…………………………

Sinh ngày:…………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………. ngày cấp ……………. Nơi cấp…………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

1. Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1.1 Mục đích góp vốn: ………………………………

1.2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………

1.3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………

1.4. Cử người quản lý phần vốn góp: ……………………………………

1.5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………

1.6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………

2. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Sự cam đoan giữa các bên tham gia

Bên A cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 • Tài sản góp vốn không có tranh chấp;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất.
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Các cam đoan khác ……………………………………………………………………

Bên B cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Các cam đoan khác ……………………………………………………………………

4. Điều khoản cuối cùng

4.1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

4.2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên

BÊN A                                                      BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)           (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi ký hợp đồng góp vốn mua đất

Khi soạn thảo hợp đồng góp vốn mua đất, để có thể tránh được những rủi ro, tranh chấp xảy ra thì các bên nên lập thành văn bản hoặc công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Khi ký cần lưu ý một số nội dung sau đây:

 • 2 bên thỏa thuận rõ mức đóng cụ thể của mỗi bên, phân chia lợi nhuận của mỗi bên để được hưởng khi hợp tác kinh doanh. Bên trong hợp đồng cần có điều khoản cụ thể ràng buộc giữa các bên và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Quy định rõ cơ quan nhà nước sẽ giải quyết tranh chấp khi có mâu thuẫn
 • Thỏa thuận thêm điều khoản về tài chính khi hợp tác góp vốn và quá trình xử lý tài sản mua được, khai thác các giá trị tài sản, quy định cụ thể về phương thức về chấm dứt hợp đồng để có hướng xử lý tài sản

lưu ý khi ký hợp đồng góp vốn mua đất

 • Thỏa thuận về việc chỉ mua bán những loại đất có đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, dân sự và các văn bản pháp luật khác
 • Khi thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất sẽ không thể lường được rủi ro, vậy nên các bên nên ghi các quy định cụ thể để có thể sửa đổi và bổ sung hợp đồng để cùng thỏa thuận về các vấn đề có thể phát sinh.

👉👉👉 TẢI MẪU HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã mang đến cho bạn đọc về mẫu hợp đồng góp vốn mua đất và những thông tin liên quan. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Vietcham Blog

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *