thuế đối với thu nhập từ nước ngoài tại singapore

Thuế đối với thu nhập từ nước ngoài tại Singapore

Bài viết này làm rõ các quy tắc liên quan đến việc xử lý thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài ở Singapore và bao gồm các chủ đề sau:

Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài là gì?

Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS) thường định nghĩa thu nhập từ nguồn nước ngoài là lợi nhuận phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh được thực hiện bên ngoài Singapore (thường thông qua các công ty con hoạt động ở các khu vực pháp lý khác). Điều này bao gồm lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư (chẳng hạn như cổ tức) từ việc nắm giữ cổ phần trong các công ty có trụ sở ở nước ngoài, thu nhập từ tiền lãi hoặc tiền cho thuê, thu nhập từ tiền bản quyền, phí bảo hiểm và lợi nhuận khác từ các hoạt động ở nước ngoài.

Rất thường xuyên, mọi người nhầm lẫn giữa thu nhập có nguồn gốc nước ngoài với thu nhập từ nước ngoài. Chỉ vì thu nhập thương mại được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh bên ngoài Singapore (tức là thu nhập từ nước ngoài), không có nghĩa là thu nhập đó là thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài. Một cách đơn giản hơn để hiểu thu nhập có nguồn gốc nước ngoài là thu nhập từ nguồn phải bị đánh thuế ở một nơi nào đó và nếu không phải vậy, thuế Singapore có thể sẽ được áp dụng. Nói cách khác, để nghĩ rằng bạn có thể có một công ty Singapore, nơi bạn có thể tạo ra lợi nhuận nhưng không phải trả thuế ở bất cứ đâu – có thể sẽ không hoạt động ở Singapore.

Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài bị đánh thuế như thế nào?

Các loại thu nhập có nguồn gốc nước ngoài sau đây có thể được miễn thuế nếu đáp ứng các điều kiện đủ điều kiện như được liệt kê thêm bên dưới:

 1. Cổ tức có nguồn gốc nước ngoài;
 2. Lợi nhuận chi nhánh nước ngoài; và
 3. Thu nhập từ dịch vụ có nguồn gốc nước ngoài.

Các điều kiện đủ điều kiện để được miễn thuế
Theo Mục 13 (9) của Đạo luật thuế thu nhập, việc miễn thuế sẽ được cấp cho thu nhập từ nguồn nước ngoài ở trên khi đáp ứng tất cả ba điều kiện sau:

 1. Thu nhập nước ngoài đã phải chịu thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài mà họ nhận được (được gọi là điều kiện “phải chịu thuế”). Thuế suất thu nhập nước ngoài bị đánh thuế có thể khác với thuế suất chính;
 2. Thuế suất doanh nghiệp cao nhất (điều kiện thuế suất theo tiêu đề nước ngoài) của cơ quan tài phán nước ngoài mà từ đó thu nhập nhận được ít nhất là 15% tại thời điểm nhận thu nhập nước ngoài tại Singapore; và
 3. Người kiểm soát hài lòng rằng việc miễn thuế sẽ có lợi cho người cư trú tại Singapore.

Bạn có thể xem thêm chi tiết của chủ đề trên  tại đây .

IRAS sẽ xem xét thu nhập “phải chịu thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài” ngay cả khi thu nhập được miễn thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài (ví dụ: thu nhập đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài). Do đó, số thuế thực tế đã nộp ở cơ quan tài phán nước ngoài có thể bằng 0 (hoặc thậm chí âm) nhưng nó sẽ được coi là đối tượng chịu thuế và đủ điều kiện để được miễn thuế ở Singapore.

Theo mặc định, không có tài liệu cụ thể nào được yêu cầu để yêu cầu miễn thuế (mặc dù IRAS có quyền yêu cầu biện minh và bằng chứng theo yêu cầu). IRAS chỉ yêu cầu các công ty cung cấp các thông tin sau trên tờ khai thuế thu nhập của họ:

 • Bản chất và số tiền thu nhập nhận được từ cơ quan tài phán nước ngoài
 • Quyền hạn mà từ đó thu nhập được nhận
 • Thuế suất chính của cơ quan tài phán nước ngoài
 • Xác nhận rằng thuế đã được nộp ở nước ngoài
 • Xác nhận rằng thu nhập phải chịu thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài nếu không phải nộp thuế

Để tận dụng điều kiện “chịu thuế”, một công ty không phải nộp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào cùng với tờ khai thuế thu nhập của mình. Tuy nhiên, các tài liệu sau đây cần được lưu giữ trong hồ sơ của công ty:

 • Tuyên bố rằng thu nhập nước ngoài cụ thể được miễn thuế tại cơ quan tài phán nước ngoài do ưu đãi thuế.
 • Bản sao giấy chứng nhận ưu đãi thuế hoặc thư chấp thuận do cơ quan tài phán nước ngoài cấp
 • Đối với cổ tức có nguồn gốc nước ngoài, các công ty nên giữ một chứng từ cổ tức (nếu có) nêu rõ rằng cổ tức được miễn thuế ở nước ngoài do ưu đãi thuế.

Giảm thuế hai lần đối với thu nhập nước ngoài

Để ngăn chặn đánh thuế hai lần đối với thu nhập nước ngoài, Singapore đã ký nhiều Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA) với một mạng lưới rộng khắp các quốc gia. Hơn nữa, nếu khu vực tài phán nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của DTA, Singapore cung cấp Tín dụng thuế đơn phương (UTC) cho thu nhập có nguồn gốc từ khu vực pháp lý đó.

Theo DTA hoặc UTC, các công ty có thể yêu cầu khấu trừ thuế đối với thu nhập bị đánh thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài, do đó, giảm hoặc loại bỏ các khoản thuế đã trả cho thu nhập đó ở Singapore.

Lưu ý rằng các lợi ích của hiệp ước thuế hai lần chỉ dành cho các công ty cư trú tại Singapore.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *