Mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc tây

Gần đây Vietcham nhận được nhiều câu hỏi về mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc tây. Vậy nên trong bài viết dưới đây Vietcham sẽ giúp bạn đọc trả lời câu hỏi một cách chi tiết và rõ ràng nhất về mẫu hợp đồng này.

Tiêu chuẩn của nhân viên bán thuốc tây cần đáp ứng là gì?

tiêu chuẩn nhân viên bán thuốc tây
tiêu chuẩn nhân viên bán thuốc tây

Theo Mục I Phụ lục I – 1b ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT – BYT quy định về nhân viên tại quầy thuốc tây cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

“I. Nhân sự

1. Người phụ trách chuyên môn tối thiểu có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược, phải có Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành.

2. Quầy thuốc có nguồn nhân lực thích hợp (số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp) để đáp ứng quy mô hoạt động.

3. Nhân viên trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng thuốc phải có bằng cấp chuyên môn và có thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp với công việc được giao, trong đó:

a) Người trực tiếp bán lẻ thuốc phải có văn bằng chuyên môn dược từ sơ cấp dược trở lên trừ trường hợp quy định tại điểm b.

b) Nhân viên cung cấp thông tin cho người mua thuốc độc, thuốc kê đơn phải là người phụ trách chuyên môn hoặc người có văn bằng chuyên môn dược từ trung cấp ngành dược trở lên.

4. Tất cả các nhân viên thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này phải không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược.

5. Nhân viên phải được đào tạo ban đầu và đào tạo liên tục về Thực hành tốt bán lẻ thuốc.”

yêu cầu đối với nhân viên bán thuốc tây

Bên cạnh đó còn có yêu cầu đối với nhân viên khi làm việc tại quầy thuốc tây cần đáp ứng như sau:

 • Phụ trách chuyên môn cần có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược và phải có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành
 • Nhân viên tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng cần có bằng cấp chuyên môn và có thời gian thực hành nghề phù hợp với công việc
 • Nhân viên phải được đào tạo ban đầu và liên tục về thực hành bán lẻ thuốc tốt và chính xác.

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc tây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—

……………………, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ NH N VIÊN BÁN HÀNG

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B (Người lao động):

Ông/bà:                                           Ngày sinh:                                           Giới tính:

CMND số:                                       Ngày cấp:                                             Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Sau quá trình trao đổi, thỏa thuận, hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng lao động với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê bên B làm việc tại trụ sở chính của Công ty… với một số nội dung sau:

– Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm (kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …).

– Vị trí công việc: Nhân viên bán hàng Công ty…

– Địa điểm làm việc: …

– Nội dung công việc:

(i) Tiếp nhận, bảo quản hàng hóa nhập về cửa hàng;

(ii) Trưng bày sản phẩm đã nhập về cửa hàng;

(iii) Tư vấn bán hàng qua điện thoại và bán hàng trực tiếp tại quầy;

(iv) Giải đáp thắc mắc, yêu cầu của khách hàng (nếu có).

ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1. Thời gian làm việc

Làm việc 8 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6:

– Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00

– Buổi chiều: từ 13:00 đến 17:00

2.2. Mức lương và hình thức thanh toán

– Mức lương: .000.000 đồng/tháng

Bên A thực hiện thanh toán tiền lương cho bên B theo hình thức chuyển khoản vào ngày mùng 3 hàng tháng, thông qua tài khoản sau:

 • Chủ tài khoản: …
 • Số tài khoản: …
 • Ngân hàng: …
 • Chi nhánh: …

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.1. Quyền của người lao động

– Yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, chi phí cũng như các khoản bổ sung khác;

– Được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và nội quy của Công ty;

– Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và các buổi kiểm tra kỹ năng do Công ty tổ chức;

– Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương quy định trong Hợp đồng này;

– Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

– Tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và chấp hành Điều lệ, nội quy của Công ty;

– Thực hiện công việc theo đúng sự phân công, chỉ đạo và thời hạn bên A giao cho;

– Tham gia đầy đủ, tích cực các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và các buổi kiểm tra kỹ năng của Công ty (nếu có);

– Lập báo cáo tổng kết doanh thu và KPI theo quý. Báo cáo được trình cho bên A vào ngày làm việc cuối cùng của quý;

– Chịu trách nhiệm trước bên A về khiếu nại của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm bán ra hay dịch vụ được hưởng.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

4.1. Quyền của người sử dụng lao động

– Yêu cầu, nhắc nhở bên B nghiêm túc thực hiện các công việc được giao;

– Hướng dẫn, điều hành bên B hoàn thành công việc theo Hợp đồng;

– Tiến hành xử lý kỷ luật lao động nếu bên B vi phạm Điều lệ, nội quy Công ty ;

– Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

4.2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương cho bên B;

– Bảo đảm việc làm, điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn luật địnhl

– Tiến hành nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bên B;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật lao động.

ĐIỀU 5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong trường hợp bên B vi phạm các quy định trong Hợp đồng, nội quy của Công ty và các quy định khác của pháp luật lao động thì tùy theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm để lựa chọn hình thức kỷ luật phù hợp.

ĐIỀU 6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên vi phạm phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực theo một trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn 02 năm theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng lao động được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những nội dung của Hợp đồng này.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

(Ký tên, đóng dấu)

Một số câu hỏi về mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc

Dưới đây có một số câu hỏi thường gặp về hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc:

→ Điều kiện có hiệu lực của mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc là gì?

Hợp đồng có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và hành vi dân sự
 • Chủ thể tham gia vào giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện
 • Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

hiệu lực hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc

→ Hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc có cần phải công chứng, chứng thực không?

Hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc không cần phải công chứng, chứng thực.

hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc không cần công chứng

→ Công ty nào cung cấp dịch vụ làm mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc uy tín?

Vietcham là công ty luật cung cấp đầy đủ các dịch vụ dành cho khách hàng. Với đội ngũ cán bộ chuyên viên có trình độ cao cam kết cung cấp dịch vụ làm mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc uy tín, chất lượng và chi phí hợp lý.

→ Điều khoản nào cần có khi làm mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc?

Điều khoản cần có khi làm mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc như chủ thể, chế độ làm việc, quyền và lợi ích giữa các bên, lương thưởng và phạt vi phạm…

điều khoản hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc tây

👉👉👉 TẢI MẪU HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY

VietCham – Thành lập doanh nghiệp tại Singapore uy tín.

Qúy doanh nghiệp nhận được các hỗ trợ tốt nhất:

 • Hoàn tất 100% thủ tục online khi thành lập công ty tại Singapore
 • Kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.
 • Hỗ trợ nhanh chóng, xuyên suốt.
 • Đảm bảo pháp lý, tuân thủ pháp luật.
 • Tư vấn tối ưu lợi nhuận sau thuế.
 • Chi phí thành lập công ty tại Singapore linh hoạt, đảm bảo quý khách hài lòng

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã cung cấp đến cho bạn đọc về mẫu hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc tây và những thông tin liên quan. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề trên hãy liên hệ với Vietcham để được tư vấn cụ thể nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Vietcham Blog

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *