Gói Doanh Nhân: Thành lập Doanh nghiệp + Thẻ lao động tại Singapore

Gói Doanh Nhân: Thành lập Doanh nghiệp + Thẻ lao động tại Singapore

Gói Doanh Nhân:  Thành lập Doanh nghiệp + Thẻ lao động tại Singapore

1. Đăng ký công ty mới tại Singapore:

  • Đăng ký tên & thành lập công ty với Sở kế hoạch đầu tư Singapore (ACRA) / Company name check & registration with ACRA
  • Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty / Memorandum & Articles of Association
  • Viết biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị / First Directors’ Minutes
  • Thiết lập giấy chứng nhận cổ phần / Share certificate
  • Bản thông tin về doanh nghiệp đăng tại trang web của ACRA / Company profile from ACRA
  • Chứng nhận thành lập doanh nghiệp (bản điện tử) / Incorporation certificate
  • Làm con dấu và đăng ký con dấu / Company stamp & seal

2. Địa chỉ đăng ký công ty / Registered Address Service

3. Dịch vụ Thư ký / Secretarial Services

4. Giám đốc chỉ định / Nominee Director

5. Đặt cọc đảm bảo / Security Deposit

6. Đăng ký thẻ lao động (Employment Pass)

Chú ý:

  • Đặt cọc đảm bảo/Security Deposit chỉ được sử dụng vào việc đóng cửa công ty (nếu xảy ra trong tương lai), phần còn lại sau khi trừ chi phí đóng cửa công ty sẽ được hoàn trả lại cho chủ sở hữu công ty. (Security deposit will only be used for company closure. The remainder after all outstanding related expenses will be returned to shareholders)
  • Thẻ lao động (Employment Pass) phụ thuộc vào xét duyệt của Bộ Lao Động Singapore (MOM)

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ VietCham Singapore:

Leave a Reply